วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม มอบนโยบาย พัฒนาเรือนจำ-ทัณฑสถาน เป็นสถานที่พัฒนาพฤตินิสัย มอบโอกาสทางการศึกษาผู้ต้องราชทัณฑ์

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัฒนาเรือนจำ-ทัณฑสถาน เป็นสถานที่พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องราชทัณฑ์ มอบโอกาสทางการศึกษา

(5 พฤษภาคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ห้องประชุมเรือนจำกลางสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม  และเครือข่ายภาคประชาชนให้การต้อนรับ 

สำหรับนโยบายสำคัญของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การแก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สินครัวเรือน 3) การขจัดผู้มีอิทธิพล 4) การทำให้คนมีการศึกษา โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 3 หน่วยงาน คือ เรือนจำ สำนักงานคุมประพฤติ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญในการดำเนินการเรื่องนี้

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ พบว่า สาเหตุจากการไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปัจจัยให้เกิดปัญหายาเสพติด และกฎหมายกำหนดให้เรือนจำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ต้องขัง เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงมีแนวทางให้เรือนจำ ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้สำรวจผู้ต้องขังที่เรียนไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6 / ปวช.) 

2) ให้สำรวจว่าเรือนจำมีครูผู้สอนหรือไม่ ? 

3) ให้เรือนจำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ที่เรียนต่ำกว่า ม.6 / ปวช. โดยให้เรือนจำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

4) ให้เรือนจำในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดทำหลักสูตรการศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีความสามารถทางภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา และมีวิชาชีพ และกำหนดเป็น Quick win ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ภายใน 3 เดือน 

และภารกิจของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในปัจจุบัน คือ เป็นสถานที่พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยการให้โอกาสทางการศึกษา