วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

"เพื่อไทย" แถลงเร่ง คสช. ปล่อยตัวประชาชน-นักศึกษา ที่เห็นต่างจากผู้มีอำนาจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย ได้เผยแพร่ คำแถลง ผ่านเว็บไซท์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


คำแถลงพรรคเพื่อไทย

เรื่องหยุดการใช้อำนาจคุกคาม ขัดขวาง
ประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ
และปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนผู้บริสุทธิ์
ที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทย
ในการเข้าร่วมกระบวนการประชามติ อย่างไม่มีเงื่อนไข

__________________________________________________________

ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐอันประกอบด้วยทหาร ตำรวจ ได้จับกุมคุมขังนักศึกษาและประชาชนที่ทำกิจกรรมรณรงค์แสดงความเห็นและเชิญชวนประชาชน ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและแจกจ่ายเอกสารลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ที่ตลาดเคหะบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 23 มิ.ย.59 และได้มีการจับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันต่างๆที่จัดกิจกรรม "24 มิถุนายน ปัดฝุ่นประชาธิปไตย" บริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญในวันที่ 24 มิ.ย. 59 นั้น

พรรคเพื่อไทยเห็นว่า การขัดขวางและจับกุมประชาชนผู้ใช้สิทธิ เสรีภาพของตนในการแสดงความเห็นและดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและการร่วมมือกัน ในการเข้าร่วมกระบวนการลงประชามติที่จะเกิดขึ้นในประเทศ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และถือเป็นการอาศัยข้อกฎหมายที่ขัดต่อหลักการทำประชามติสากลและขัดหลักสิทธิมนุษยชน มาดำเนินการคุกคามผู้เห็นแตกต่างจากรัฐบาลอย่างลุแก่อำนาจ

ที่สำคัญ การดำเนินการเช่นนี้ของผู้มีอำนาจในปัจจุบันจะยิ่งส่งผลให้การทำประชามติครั้งนี้ไร้ความหมาย เพราะประชามติที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนตกอยู่ในภาวะความหวาดวิตกและหวั่นเกรงภัยที่จะเกิดขึ้นกับตน ย่อมขาดความชอบธรรมและขาดการยอมรับทั้งจากในและนานาอารยประเทศ

พรรคเพื่อไทยจึงมีข้อเสนอเรียกร้องไปยัง คสช. และผู้มีอำนาจในคณะรัฐบาลปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1. ขอให้หยุดการใช้อำนาจที่เป็นการสกัดกั้นและขัดขวางนักศึกษาและประชาชนผู้มีความเห็นต่างจากผู้มีอำนาจ ในการดำเนินกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะนำไปลงประชามติโดยพลัน และขอให้หยุดการดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนโดยทันที

2. ขอให้ดำเนินการปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนผู้มีความเห็นต่าง ที่ออกมาดำเนินกิจกรรมและเผยแพร่ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำประชามติทันที โดยไม่มีเงื่อนไข

3. ขอให้เร่งส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการรับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญที่จะนำไปลงประชามติอย่างเสรี เสมอภาคและเกิดการมีส่วนร่วมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

พรรคเพื่อไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นในจุดยืนที่สนับสนุนการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ตามหลักการของการทำประชามติสากล เพื่อพิทักษ์หลักการของระบอบประชาธิปไตยให้ดำรงสืบต่อไปเยี่ยงนานา อารยประเทศ

พรรคเพื่อไทย
26 มิถุนายน 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น