วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

"ทวี สอดส่อง" เผยที่มา ชื่อ-สัญลักษณ์พรรคประชาชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

“หลากหลายสีและดวงดาวสัญลักษณ์คุณค่าความดีงามและเก่งกล้าทุกชาติพันธ์ุร่วมสร้างสังคมสันติสุข”

สัญลักษณ์ของ “ประชาชาติ” เป็นภาพหลายสีสันกลีบดอกไม้ (จำปา) ที่แทนความหลากหลายทางชาติพันธ์ โดยนโยบายสำคัญของพรรคมุ่งส่งเสริม “สังคมพหุวัฒนธรรม” ที่เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา อัตลักษณ์ ถิ่นกำเนิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ อันจะนำไปสู่ความเป็น “ประชาชาติ” ที่ชาติคือประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย เป็นพลเมืองของประเทศที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอหน้าและสันติ

ภาพสัญลักษณ์พรรคมีความหมายว่า “หลากหลายสีและดวงดาวสัญลักษณ์คุณค่าความดีงามและเก่งกล้าทุกชาติพันธ์ุร่วมสร้างสังคมสันติสุข” ที่พรรคประชาชาติมีอุดมการณ์และทิศทางแน่ชัดว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า มีศักยภาพ มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และศักดิ์ศรี เป็นเป้าหมายหลักที่ต้องพัฒนาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงอย่างมีอิสระ มุ่งขจัดความไม่เป็นธรรม การกดขี่ การทุจริตคอรัปชั่น การครอบงำ และการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม ที่เชื่อว่า "ประโยชน์สูงสุดของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเป็นสิ่งเดียวกัน" ต้องกระจายอำนาจ ความสุขและผลประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างสมดุลและเป็นธรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น