วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

"ประชาชาติ" หนุนวาระสตรีสากล เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณจูฟะห์-วรลักษณ์ ศรีสอาด เหรัญญิกพรรคประชาชาติ เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

วันสตรีสากลเป็นการเฉลิมฉลองในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีทั่วโลก และเป็นจุดสำคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรี เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในสิทธิตามกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือสตรีและผู้ด้อยโอกาสที่ถูกกระทำความรุนแรง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำแก่สตรี เพื่อให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากขึ้น

ดิฉัน มีความมุ่งหวังจะทำให้สตรีทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีโอกาสและสามารถเข้าถึงโอกาสได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้การเลือกปฏิบัติต่อสตรีได้รับการขจัดให้หมดไป หวังว่า ทุกภาคส่วนในสังคมจะร่วมกันปรับเปลี่ยนเจตคติให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ และสิทธิสตรี

ขอสนับสนุนให้พลังสตรีเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น