วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

“ประชาชาติ” หนุนสิทธิ์-บทบาทสตรี เนื่องในสัปดาห์วันสตรีไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวรลักษณ์ ศรีสอาด เหรัญญิกพรรคประชาชาติ เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

"วันสตรีไทย" ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี โดยถือเป็นสัปดาห์วันสตรีไทย ไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ วันสตรีไทย จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นวันสำคัญเพื่อให้ผู้หญิงไทย มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสังคม เทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศด้วย ซึ่งปัจจุบันผู้หญิง มีบทบาทและส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมระดับนานาชาติมากขึ้น จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ที่มีสตรีเข้าไปเป็นผู้นำองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงมากขึ้น รวมถึงการเข้าไปเป็นนักการเมือง และมีบทบาทดำรงตำแหน่งบริหารประเทศ

พรรคประชาชาติ มีนโยบายและแนวทางในการสร้างความเสมอภาคในสังคมไทย พวกเรามุ่งสร้างความเท่าเทียมและความเอื้ออาทร เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้รับการศึกษา มีงานทำ เข้าถึงทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร สวัสดิการสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงบทบาทความสามารถด้านต่างๆ ในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญแก่ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่อสตรี

ในฐานะ ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรรมการบริหารพรรคประชาชาติ ดิฉันหวังจะให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรีและบุรุษอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยสืบต่อไปค่ะ

#ประชาชนประชาชาติ ดูน้อยลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น