วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดงานเสวนา มุมมองและเสียงสะท้อน ภายหลังกัญชา-กระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติด หนุนเครือข่าย-ภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของกัญชาและกระท่อม

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา "มุมมองและเสียงสะท้อน ภายหลังกัญชา กระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติด" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้แทนจากกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆ 15 พรรค ประชาชน และหน่วยภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังเสวนา ณ ห้องประชุมกระทรวงยุดิธรรม 10 -09 (ห้องออดิทอเรียม) ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเครือข่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ส่วนภูมิภาค และกระทรวงมหาดไทย ศอ.ปส.อ. ทั่วประเทศ ภาคประชาชน ที่เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ผ่านการถ่ายทอดสดเพจเฟสบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยงานเสวนามีการพูดคุยใน 2 ประเด็น คือ 1. มุมมองต่อการที่กัญชา กระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติด หรือสภาพปัญหา และผลกระทบจากการที่กัญชา และกระท่อมออกจากยาเสพติด และ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือแนวทางในการเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของกัญชาและกระท่อม

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ภายหลังกระท่อม และกัญชาถูกยกเลิกจากการเป็นยาเสพติด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เศรษฐกิจ และการใช้กระท่อมในวิถีชาวบ้าน แต่กลับพบว่า มีการขายน้ำต้มใบกระท่อมที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งกระท่อม กัญชา ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนและประชาชน เข้าถึงและใช้ กัญชา กระท่อม เพิ่มขึ้น และมีการนำมาใช้ในทางที่ผิด ทั้งสันทนาการ ผสมยาควบคุม ยาอันตราย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาเสพติดให้โทษ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาอื่นตามมา 

“ผมเห็นว่าจำเป็นต้องติดตามสภาพปัญหา และให้มีการเสวนาขึ้น โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยาเสพติด นักวิชาการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคต่าง ๆ หน่วยงานภาคี สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมกันสะท้อนผลที่เกิดขึ้น เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของกัญชาและกระท่อมในกลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วน รวมถึงสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงประโยชน์และโทษของกัญชา กระท่อม เพื่อไม่นำไปใช้ทางที่ผิด” พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น