วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ

นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
รัฐบาลเร่งส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของสตรี เพื่อการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ

นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชุดที่ 2 ของภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายในวาระเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปี 2555 โดยการยกระดับความสำคัญของสตรีด้วยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสร้างสังคมให้เกิดความเสมอภาค สันติสุข ด้วยการใช้ประโยชน์จากกองทุนดังกล่าวมาเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างโอกาสให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสร้างงานสร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาสตรี การช่วยเหลือเยียวยาที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาบทบาทสร้างภาวะผู้นำ องค์ความรู้ และให้สังคมเข้าใจสตรีไปพร้อมๆ กัน โดยรัฐบาลได้จัดตั้งเป็นกองทุนดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการ และจัดเวทีแสดงความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ และสมาชิกวุฒิสภา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ จะเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานเพื่อสตรีในระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำ และร่วมพัฒนา และได้รับประโยชน์จากกองทุนเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น