วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รัฐบาลเดินหน้ารับฟังความคิดเห็น “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

(25 กุมภาพันธ์ 2555 - โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ) นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" จากสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเครือข่ายองค์กรสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เครือข่ายองค์กรสตรี และตัวแทนสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมจำนวนมาก

บรรยากาศการประชุม
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวันนี้เพื่อชี้แจงวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี แนวทางการดำเนินงานประชาคม และการคัดเลือกกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั่วประเทศให้มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปขยายผลให้กับสตรีได้รับทราบ และเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไปซึ่งเป็นครั้งที่ 3 หลังจากที่ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นมาแล้วในส่วนของสตรีภาคกลาง และภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อเสนอแนะมารวบรวมข้อมูลนำไปประมวลผลเพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการของสตรีทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บรรยากาศในการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก และร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างยิ่งซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ของสตรีที่ผ่านมาต้องการเห็นโอกาสของกองทุนฯ ในการช่วยแก้ปัญหาของสตรีที่มากกว่าการกู้ยืม เช่น ต้องการให้เป็นแหล่งทุนหมุนเวียนแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้มีอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพสตรี อบรมพัฒนาศักยภาพแก้ปัญหาด้านการผลิต เพิ่มความรู้ เชื่อมเครือข่าย พัฒนาครอบครัว ฟื้นฟูเยียวยาผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยให้ทุนการศึกษาแก่บุตร มีสวัสดิการให้แก่สมาชิก และต้องการให้บูรณาการเชื่อมโยงกองทุนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เป็นต้น

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้สตรีที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนและคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลและระดับจังหวัด ซึ่งจะมีสิทธิในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ตามเงื่อนไขและระเบียบของกองทุนฯ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของสตรีต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ ณ หน่วยรับลงทะเบียน ได้แก่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ศูนย์ กศน. ทุกแห่ง หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.womenfund.thaigov.go.th ตั้งแต่ วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2555


ภาพถ่ายเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น