วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

"อนุตตมา" เผย รัฐบาลเดินหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีองค์กรที่ดำเนินงานด้านสตรี เขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม 153 แห่ง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ สร้างสังคมเสมอภาค และสันติสุข และนำศักยภาพความแตกต่างระหว่างหญิงชายมาใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติขึ้นมาเพื่อดำเนินงาน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายองค์กรสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 2.คณะอนุกรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบล และระดับจังหวัด 3.คณะอนุกรรมการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายองค์กรสตรีใน 4 ภูมิภาค และประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ และ 4.คณะอนุกรรมการจัดงานเพื่อเปิดตัวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งคณะขับเคลื่อนฯ มุ่งเน้นการ “สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ” โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 1.เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย 2.เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี 3.เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี และ 4.เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี

นางสาวอนุตตมา กล่าวต่อว่า ในการประชุมครั้งนี้ เน้นให้มีการอภิปราย เรื่อง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” และแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นใน 4 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ปัญหาสตรีที่สำคัญที่สุดของจังหวัดมีอะไรบ้าง ประเด็นที่ 2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเข้าไปมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสตรีได้อย่างไร ประเด็นที่ 3 สตรีควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกองทุนฯอย่างไร และ ประเด็นที่ 4 สิ่งที่ควรจะเป็นและอยากจะเห็นเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งการสรุปผลและข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นนี้ จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น