วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

"เพื่อไทย" แนะ คสช. ปล่อยตัว "วัฒนา เมืองสุข"


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย ได้เผยแพร่ แถลงการณ์ ผ่านเว็บไซต์พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้ปล่อยตัวนายวัฒนา เมืองสุข โดยปราศจากเงื่อนไข โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังที่นายวัฒนา เมืองสุข ได้แสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ คสช.ได้สั่งการให้ทหารไปที่บ้านของนายวัฒนาฯ เพื่อควบคุมตัวแต่ไม่พบตัวนายวัฒนาฯ และในวันนี้นายวัฒนาฯ ได้เข้าพบทหารด้วยตนเองตามที่ได้แถลงผ่านสื่อไปแล้ว ปรากฏว่าทหารได้ควบคุมตัวนายวัฒนาฯ ไว้โดยไม่ปรากฏข้อกล่าวหาใดๆ นั้น พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง บนพื้นฐานของความสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย การกระทำของนายวัฒนาฯ หรือบุคคลใดก็ตามในลักษณะดังกล่าว ไม่ควรที่จะถูกกล่าวอ้างจาก คสช.ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย  และไม่ควรที่จะถูกควบคุมตัวโดยปราศจากข้อกล่าวหาใดๆ

ดังนั้น การที่ทหารได้ควบคุมตัวนายวัฒนาฯ ไว้ไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างอย่างไร ย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอย่างร้ายแรง เป็นการใช้อำนาจที่เกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นและเกินสมควรแก่เหตุ มองบุคคลที่เห็นต่างเป็นศัตรูทางการเมือง การใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมดังกล่าว จึงไม่อาจที่จะทำให้ประเทศชาติบรรลุซึ่งการฟื้นฟูความสงบ เรียบร้อย ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรมแต่อย่างใด

พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้ คสช.ได้เปิดโอกาสให้บุคคลที่เห็นต่างได้แสดงออกซึ่งความ คิดเห็นของตนได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย ยิ่งในภาวะที่บ้านเมืองต้องการความปรองดองสมานฉันท์ด้วยแล้ว คสช.ต้องไม่ใช้อำนาจพิเศษของตนเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ทั้งนี้ ขอให้คสช.ปล่อยตัวนายวัฒนาฯ ในทันทีโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ และพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของพรรคต่อการกระทำใดๆ ที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าผู้ถูกกระทำจะเป็นสมาชิกของพรรคหรือไม่

พรรคเพื่อไทย
18 เมษายน 2559


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น