วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

องค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงข่าวเร่ง “กรธ.” ให้ความรู้ประชาชนเข้าใจร่างฯรธน.


อาจารย์มังโสด มะเต๊ะ ในฐานะประธานองค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า องค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดแดนภาคใต้ ได้เปิดแถลงข่าวกรณีประชาชนไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาดังนี้

กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดสันติสุข โดยประชาชนมีความรักและหวงแหน ซึ่งรัฐธรรมนูญต้องสอดคล้องบรรทัดฐานค่านิยมทางศาสนาและประชาธิปไตย ยึดมั่นในระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีความยุติธรรม เสมอภาค ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

การลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกำหนดชะตาประเทศ องค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนไปใช้สิทธิในการลงประชามติ แต่เนื่องจากใกล้ถึงกำหนดวันลงประชามติแล้วประชาชนยังไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญขององค์กรจึงเกรงว่าผลของการลงประชามติจะเชื่อถือไม่ได้จึง ขอเรียกร้องให้ กรธ. ได้ดำเนินการให้ความรู้ประชาชนให้เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญทุกมาตรา อย่างเร่งด่วน โดยวิธีที่เห็นสมควร เพราะเป็นสิทธิของประชาชนที่ต้องได้รับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อศึกษาก่อนไปลงประชามติ และการแจกเพียงแค่จุลสารซึ่งเป็นแค่การสรุปเนื้อบางส่วนนั้น ในบางประเด็นก็ยังไม่ถูกต้อง เช่น เรื่องการศึกษา และเรื่องการบริการสาธารณสุข การรับการรักษาจากบริการของรัฐสาระไม่ตรงกับร่างรัฐธรรมนูญ การกระทำดังกล่าวองค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนใต้เห็นว่าเป็นการปกปิดความจริง การไม่แจกร่างรัฐธรรมนูญเป็นการไม่ให้เกียรติกับประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย

องค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 สิงหาคม 2559
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น