วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

"เยาวเรศ ชินวัตร" แสดงความยินดี "วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ" นั่งประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ-ประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียน


คุณเยาวเรศ ชินวัตร ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียน ASEAN Confederation of Women Organization (ACWO) ทั้งนี้ คุณเยาวเรศ ชินวัตร เคยดำรงตำแหน่ง ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ ประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียน สมัยก่อนหน้านี้เช่นกัน

นอกจากนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์สตรีอาเซียน ครั้งที่ 17 ภายใต้ชื่องานว่า “THE UN 2030 SDGS : ACWO LEADING ASEAN WOMEN TOWARDS APROSPEROUS ECONOMY, SOCIAL HARMONY AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่โรงแรมใบหยก สวีท ประตูน้ำ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ เพื่อนำสตรีอาเซียนไปสู่ความมั่งคั่ง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน
     
สำหรับการประชุมในวันดังกล่าวจะมีปาถกฐาพิเศษ “2030 UN Sustainable Development Goals: ACWO’s Role” เรื่อง ของสตรีที่ได้รับโอกาสและสิทธิต่างๆ อย่างเท่าเทียม จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขณะที่ ดร.วันดี ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) จะปาฐกถาหัวข้อ “Our Environment, Our Lives and the Future of Our Children: Our Role in mitigating Impact of Climate Change”
     
สมาพันธ์สตรีอาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 มีสมาชิกจาก 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย เริ่มต้นเกิดจากการที่กลุ่มผู้นำสตรีขององค์กรเอกชนได้พบปะกัน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหาแนวทางสร้างเสริมสันติสุขในภูมิภาคเอเซียและเพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาสังคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านสุขอนามัย และด้านอาชีพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น