วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เปิดตัว องค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่ายพันธมิตร 35 องค์กร


แถลงข่าวเปิดตัวองค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่ายพันธมิตร 35 องค์กร ที่ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาจารย์มังโสด มะเต๊ะ ในฐานะประธานองค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดแดนภาคใต้ มีชื่อภาษามลายูว่า Suara Rakyat Selatan 1437H ได้แถลงข่าวเปิดตัวองค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่ายพันธ์มิตร 35 องค์กรที่โรงแรมไดอิชิ (Daiichi Hotel) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ ซึ่งก่อนหน้าได้มี รศ.ดร.โคทม อารียา และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ได้จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เป็นเวลา 2 วัน โดยภายในงานแถลงข่าวเปิดตัว องค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่ายพันธมิตร 35 องค์กร มีการเผยแพร่เนื้อหา แถลงการณ์องค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญที่จะจัดให้มีการลงประชามติของประชาชนในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นั้น ซึ่งตามมาตรา 7  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริต และไม่ขัดต่อกฏหมาย” ดังนั้น จึงจัดตั้ง “องค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายออกเสียงประชามติดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
 1. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ
 2. เพื่อเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ
 3. เพื่อให้การลงประชามติเป็นไปตามกฏหมาย และเกิดความยุติธรรม
 4. เพื่อป้องกันและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนไม่ให้กระทำผิดกฏหมายประชามติ
 5. เพื่อสังเกตการณ์ และเฝ้าระวังไม่ให้มีการทุจริตในการนับคะแนนลงประชามติ
 6. เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีเผยแพร่ฯ อาทิ ก่อนเผยแพร่ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงานวิจัย รวมถึงที่มาก่อนนำมาประกอบความเห็นหรืออ้างอิงงานวิจัยตามหลักวิชาการ เป็นต้น 
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
องค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้
29 พฤษภาคม 2559

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ภาคีเครือข่ายองค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 1. สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดระนอง
 2. สมาคมสตรีมุสลิมมะฮ์อาสาพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดพัทลุง
 4. สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงชลา
 5. สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนใต้
 6. ศูนย์ประสานงานการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนใต้
 7. สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
 8. สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนราธิวาส
 9. สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง
 10. สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล
 11. สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา
 12. สมาคมการศึกษาเอกชนสอนศาสนาจังหวัดยะลา
 13. ชมรมโรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดชายแดนภาคใต้
 14. สภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดยะลา
 15. สมาพันธส่งเสริมและพัฒนาสังคมสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้
 16. เครือข่ายองค์กรสตรี 14 จังหวัดภาคใต้
 17. ชมรมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดยะลา
 18. ชมรมโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดสงขลา
 19. ศูนย์บริหารอิสลามศึกษา ฟัรดูอีนสะเดา
 20. ชมรมเยาวชนทุ่งยางแดง
 21. เครือข่ายที่ดินทำกินจังหวัดพัทลุง
 22. เครือข่ายบริหารจัดการป่าต้นน้ำเมือกเขาบรรทัด
 23. ชมรอิหม่ามประจำมัสยิด อำเภอสะเดา
 24. สมาคมฟัรดูอีนจังหวัดสงขลา
 25. สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
 26. ชมรมตาดีกาอำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 27. ชมรมอิหม่าม คอเต็บบิลาล อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 28. ชมรมชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี
 29. ชมรมตาดีกา จังหวัดปัตตานี
 30. ชมรมตาดีกา จังหวัดยะลา
 31. ชมรมตาดีกา จังหวัดนราธิวาส
 32. ชมรมตาดีกา จังหวัดสงขลา
 33. ชมรมตาดีกา จังหวัดสตูล
 34. องค์กรฮัจญ์และอุมเราะห์ (ศอบต.) จังหวัดปัตตานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น