วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

“เพื่อไทย” ออกแถลงการณ์ เรียกร้อง คสช. ยุติการคุกคาม-ละเมิดสิทธิ์ประชาชน


พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องขอให้ยุติการคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีเนื้อหาดังนี้

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 
เรื่อง ขอให้ยุติการคุกคามและละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 

ตามที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นับตั้งแต่การรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา คสช. ได้ใช้อำนาจในการออกประกาศ คสช. และคำสั่งของหัวหน้า คสช. อันมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน เสรีภาพทางวิชาการ และสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง แม้เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวก็มิได้ผ่อนคลายลงแต่อย่างใดกลับมีกระบวนการที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจำกัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และฝ่ายต่างๆอีกหลายครั้ง การใช้ประกาศและคำสั่งของ คสช. และหัวหน้า คสช. ด้วยการจับกุมดำเนินคดีกับบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมือง และวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล และ คสช. ทั้งที่เป็นสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อปิดปากประชาชนในการแสดงความคิดเห็น

พรรคเพื่อไทยเห็นว่า รัฐบาล และ คสช. มีพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศและตามรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องให้ความคุ้มครองและเคารพซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดเสรีภาพดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และ คสช. เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เฉกเช่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ และสร้างความเชื่อมั่น ของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยด้วย ดังนั้นรัฐบาลและ คสช. ต้องยุติการกระทำใดอันเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ของฝ่ายวิชาการ และของสื่อมวลชน ที่ถูกละเมิดอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ การดำเนินคดีกับบุคคลต้องคำนึงถึงเจตนาในทางอาญา สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด

พรรคเพื่อไทย 
9 สิงหาคม 2560 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น