วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

“เพื่อไทย” หนุนนักศึกษาแสดงออก ชื่นชมขบวนล้อการเมืองสร้างสรรค์เสรีภาพ


นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องประชาชน โดยมีเนื้อหาดังนี้

เรียนพีน้องประชาชน นิสิต นักศึกษา และผู้รักประชาธิปไตยทุกท่าน

กรณีที่มีการคุกคามการใช้สิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน และมีความพยายามจะดำเนินคดีต่อประชาชน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และกลุ่มประชาสังคมบางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ผมขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า การใช้สิทธิ เสรีภาพโดยสงบ ปราศจากความรุนแรง ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักสิทธิพลเมืองที่สามารถกระทำได้ และผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการดำเนินการของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐในปัจจุบัน ที่พยายามจะยัดเยียดความผิดและตั้งข้อกล่าวหากับกลุ่มประชาชน/นิสิต นักศึกษา/คณาจารย์ที่ใช้สิทธิ เสรีภาพในประเด็นต่างๆ ต่างกรรม ต่างวาระในช่วงหลายๆ วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการคุกคามและละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ซึ่งแสดงออกอย่างสงบและเปิดเผยตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศให้การคุ้มครองเอาไว้
     
สำหรับการแสดงออกของนิสิตนักศึกษาและขบวนพาเหรดล้อการเมืองในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ จากกระแสข่าวตามสื่อต่างๆ อ้างว่าได้มีความพยายามดำเนินการตรวจสอบและสกัดกั้นเป็นอย่างมากจากกลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบันซึ่งกระแสสังคมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ต่างร่วมกันแสดงความคิดเห็นทัดทาน และไม่เห็นด้วยกับการพยายามเข้ามาแทรกแชงการดำเนินกิจกรรมของนิสิต นักศึกษาดังกล่าว เพราะถือเป็นละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกของนิสิต นักศึกษา
      
ผมได้ติดตามดูขบวนพาเหรดและกิจกรรมในวันดังกล่าว เห็นว่าขบวนพาเหรดของ นิสิต นักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เป็นการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ สร้างสรรค์ และถือเป็นการใช้เสรีภาพการแสดงออกตามกรอบของกฏหมาย ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติและรองรับไว้อย่างถูกต้องโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ที่เป็นปัญหาหรือเป็นผลเสียหายต่อประเทศและสังคมแต่อย่างใด
      
ตรงข้ามกลับเป็นการกระทำที่สะท้อนจุดยืน และความคิดของนิสิต นักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ที่มีความรับผิดชอบและห่วงใยต่อประเทศชาติอย่างน่าชื่นชมยิ่ง กิจกรรมดังกล่าวต้องถือเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแบบอย่างในการปลุกจิตสำนึกพลเมืองให้เยาวชนของชาติมีความตื่นรู้ในปัญหาบ้านเมืองและเรียนรู้ในการใช้เสรีภาพในการแสดงออกให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองในพื้นที่สาธารณะอย่างสร้างสรรค์โดยเปิดเผย
      
ผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกระทำหรือพฤติกรรมใดๆ ที่จะคัดค้าน/ขัดขวางหรือกล่าวหา ที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มคนหรือกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษาของชาติ ไม่ว่าจะในงานฟุตบอลประเพณีหรือในพื้นที่งานอื่นๆ ที่ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น      
       
ผมคัดค้านการตั้งข้อกล่าวหาต่อกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยและเรียกร้องให้รัฐคืนการเลือกตั้งให้กลับมาดังเดิมตามที่เคยประกาศไว้
     
เรียกร้องให้รัฐยุติการตั้งข้อกล่าวหาต่อกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มที่ได้แสดงออกตามสิทธิ เสรีภาพที่พึงมีที่กฏหมายรัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองเอาไว้
     
สำหรับกรณีที่มีสมาชิกบางท่านของพรรคเพื่อไทยได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและขัดต่อเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นของพรรค ถือเป็นการกระทำและความคิดเห็นส่วนบุคคลของสมาชิกท่านนั้นๆ และพรรคจะได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคท่านนั้นต่อไป
         
ผมในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย  ขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันก่อให้เกิดความรู้สึกที่กระทบต่อจิตใจที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของท่าน และขอยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยจะยังคงยึดมั่นและยืนหยัดในหนทางการต่อสู้เพื่อสิทธิประชาธิปไตยของประชาชนตลอดไป

ด้วยจิตคารวะและยึดมั่นในการต่อสู้เพื่อสิทธิประชาธิปไตย

ภูมิธรรม เวชยชัย
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย

5 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น