วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทนายยิ่งลักษณ์ ยื่นศาลปกครองขอคุ้มครอง งด-ชะลอการบังคับคดีขายบ้านโยธินฯทอดตลาด เหตุคำพิพากษาคดียังไม่ถึงที่สุด


ทนายนพดล หลาวทอง ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง ให้ทุเลาการยึดทรัพย์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ถูกอายัดและยึด รวมทั้งห้ามขายทอดตลาดหรือนำเข้าคลัง ซึ่งประกอบด้วยบัญชีเงินฝากและที่ดิน รวมกว่า 30 รายการ

วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายนพดล หลาวทอง ทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีใหม่อีกครั้ง โดยในคราวนี้เป็นการขอให้ศาลปกครองคุ้มครองโดยสั่งให้กรมบังคับคดี งดหรือชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด

นายนพดล กล่าวว่าการยื่นคำร้องขอฉบับใหม่นี้ เป็นการใช้สิทธิตามปกติ ซึ่งกฎหมายให้สิทธิไว้ เพราะคดีที่กระทรวงการคลังได้ออกคำสั่งที่ 1351/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินจำนวนมากถึง 35,000 ล้านบาทเศษนั้น เป็นการออกคำสั่งเรียกให้รับผิดโดยยังไม่ได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์ความผิดโดยศาล แต่เป็นการใช้อำนาจของฝ่ายรัฐ อีกทั้ง พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้ใช้อำนาจหัวหน้า คสช. ออกคำสั่งตามมาตรา 44 ให้กรมบังคับคดีเข้าดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติ เพราะในคดีอื่นๆ เมื่อฝ่ายบริหารใช้อำนาจรัฐออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้แล้ว ก็จะมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ทุกฝ่ายจะรอผลแห่งคำพิพากษา เมื่อเป็นที่ยุติอย่างไรจึงจะดำเนินการต่อไป เช่น ศาลพิพากษาให้ต้องรับผิดก็จะมีการยึดอายัดทรัพย์สินนำไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินที่ได้มาชดใช้ต่อไป แต่คดีนี้กลับเลือกปฏิบัติโดยมีการกระทำการยึดเงินสดและอายัดทรัพย์สินไปก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุด  ดังนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ จึงได้ยื่นฟ้อง พล..ประยุทธ์ กับพวกต่อศาลปกครอง เป็นคดีนี้

ที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์ จึงได้ใช้สิทธิตามกฎหมาย ยื่นคำร้องขอต่อศาลปกครองให้คุ้มครองเป็นการชั่วคราว ด้วยการเพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์สินไปโดยกรมบังคับคดี ซึ่งมีถึง 37 รายการ โดยอาศัยคำสั่งหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ดังกล่าว ซึ่งต่อมาศาลสั่งยกคำร้อง การยื่นคำร้องใหม่ครั้งนี้ ได้แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ศาลเห็นว่า กรณีได้เข้าเงื่อนไขทั้งสามประการ ตามข้อ 72 วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ..2543 แล้ว ที่ศาลจะสั่งทุเลาการบังคับฯ คือการคุ้มครองแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการชั่วคราว เงื่อนไขดังกล่าว คือ

ประการแรก คำสั่งทางปกครอง ที่เรียกให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชดใช้ความเสียหายนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้พิพากษาแล้วว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กระทำผิดในส่วนของการดำเนินนโยบายจำนำข้าว เพราะได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการป้องกันอย่างดีแล้ว แต่เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ซึ่งคำสั่งที่เรียกให้ชดใช้ในคดีนี้นั้นอ้างความบกพร่องให้รับผิดในเรื่องจำนำข้าวเพียงอย่างเดียว ทำให้การคิดคำนวณค่าเสียหายที่เรียกให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชดใช้เป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประการที่สอง หากให้คำสั่งทางปกครองมีผลบังคับต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง จนยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง เพราะขณะนี้กรมบังคับคดีกำลังเตรียมการขายทอดตลาดกับทรัพย์สินที่ได้ยึดอายัดไป โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยพร้อมที่ดินซึ่งมีบุตรและสามี กับเครือญาติพักอาศัยอยู่ ซึ่งหากขายทอดตลาดไปแล้ว หากภายหลังศาลพิพากษาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กระทำผิด ก็ไม่อาจเรียกคืนบ้านพักพร้อมที่ดินซึ่งขายทอดตลาดไปแล้วได้ อันเป็นความเสียหายทั้งต่อตัวทรัพย์สิน และความเสียหายทางจิตใจของนางสาวยิ่งลักษณ์ บุตร สามี และผู้คนในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ทำมาหากินมาโดยสุจริตตลอดชั่วอายุ โดยเฉพาะเป็นบ้านเกิดของบุตรที่เจริญเติบโตมาจากบ้านหลังที่แม่กับพ่อได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาจนปัจจุบัน


และประการสุดท้าย การที่ศาลจะได้สั่งให้งดหรือชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ไว้ก่อน จนกว่าจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า นางสาวยิ่งลักษณ์กระทำผิดจริงหรือไม่นั้น จะไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่การบริการสาธารณะแต่อย่างใด นางสาวยิ่งลักษณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากศาลปกครอง ที่จะให้การคุ้มครองเป็นการชั่วคราวด้วยการให้งดหรือชะลอการขายทอดตลาดไว้ก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด ชี้ถูกชี้ผิดว่าเป็นอย่างไร เหมือนดังเช่นบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองจากศาล อันเป็นบทบัญญัติที่กฎหมายได้ให้การคุ้มครองตลอดมา ซึ่งกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์นี้ ได้มีการปฏิบัติผิดแผกแตกต่างจากคดีอื่นโดยใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้กรมบังคับคดียึดอายัดเงินสดและทรัพย์สินต่างๆ ไปแล้วโดยไม่ชอบทั้งสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น