วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

"มูลนิธิไทยคม-ศิริราช" จัดงาน เดิน-วิ่ง-ปั่น เฉลิมพระเกียรติ

The Politica - (30 ตุลาคม 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อป้องกันและสร้างความตระหนักรู้ถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจานวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้น โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทาให้ความจาเสื่อมในภายหลังอีกด้วย โดยร้อยละ 80 ของภาวะดังกล่าวจะเกิดในประเทศกาลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ดังนั้น จะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประเทศกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี


ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรค ในชื่อโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นการรวมพลังของเขตสุขภาพ 13 เขต และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการออกกาลังกายเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็น ดั่งแสงนาใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกาลังกาย ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ พระราชทาน รถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่สาหรับนาไปใช้ประโยชน์ และเป็นรากฐานในการให้บริการไปทั่วประเทศดังประจักษ์ชัดรวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการดาเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกาลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทาเป็นประจาจะทาให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด DMHTT [Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ] และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ถ้วยพระราชทาน รางวัลสนับสนุนจากภาครัฐ และของที่ระลึก ประกอบด้วย 1.) ถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ชนะเลิศ” ด้านจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมออกกาลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต 2.) ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “ชนะเลิศ” ด้านการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้โรคโรคหลอดเลือดสมอง 3.) โล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จานวน 3 รางวัล คือ รางวัลขนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 4.) โล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จานวน 5 รางวัล คือ รางวัลขนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลชมเชย อันดับ 1 และรางวัลชมเชย อันดับ 2 และ 5.) โล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 22 รางวัล คือ เมืองกีฬา 16 จังหวัด จำนวน 6 รางวัล จังหวัดอื่น ๆ 61 จังหวัด จำนวน 10 รางวัล Over All ชาย และ Over All หญิง จำนวน 6 รางวัล นอกจากนี้ ยังมี 6.) บุคคลทั่วไปที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเสื้อกีฬา และเหรียญที่ระลึก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น