วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

"รฎาวัญ" ชูนโยบาย ปลดสตรีไทยหลุดพ้นจากกลุ่มเปราะบาง


"รฎาวัญ" นำสตรีเสมอภาคกราบขอพรสมเด็จพระสุริโยทัย พระมหาวีรกษัตรีของชาติไทย และวีรสตรีทุ่งโพธิ์สาวหาญ ชูนโยบายปลดสตรีไทยหลุดพ้นจากกลุ่มเปราะบาง
         
วันที่ 8 มีนาคม 2566 ตรงกับวันสตรีสากล นางรฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ ได้นำ คณะสตรีเสมอภาค ซึ่งมีทั้งกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคเสมอภาคเดินทางไปกราบถวายสักการะและกราบขอพร สมเด็จพระสุริโยทัย พระมหาวีรกษัตรีของชาติไทย ณ อนุสรณ์สถาน ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดโพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย กราบขอพร เจ้าแม่โพและเจ้าแม่พิมวีรสตรีไทย ที่ได้นำชาวบ้านทุ่งโพธิ์สาวหาญ ช่วยพระยาตากหรือพระเจ้าตากสินมหาราชสู้รบกับกองทัพอังวะจนเสียชีวิต และได้ไปกราบสักการะศาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดสาม บัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย 


 
โอกาสนี้นางรฎาวัญ ได้แถลงถึงนโยบายด้านสตรีของพรรคเสมอภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและสตรีข้ามเพศ ทุกวัยและทุกสาขาอาชีพให้ดีขึ้นในทุกด้าน เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีโอกาสด้านการศึกษาอย่างเสมอภาค มีความรู้ มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงในการทำงาน มีความปลอดภัย ได้รับบริการสวัสดิการของรัฐ อย่างเท่าเทียมทั่วถึง มีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งนโยบายที่สำคัญด้านการพัฒนาสตรีของพรรคเสมอภาค เช่น การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเยาวสตรี ให้เข้าถึงความรู้ และทักษะด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย การปกป้องคุ้มครองเยาวสตรีให้ปลอดภัยจากการตกเป็นเหยื่อของปัญหาสังคม โดยพรรคเสมอภาคเตรียมเสนอออกกฎหมายสวัสดิการประชาชน เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและยุติธรรม


          
นอกจากนี้พรรคเสมอภาคยังมีนโยบายเพิ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเฉลี่ยหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ต่อยอดจากที่ตนได้ริเริ่มก่อตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่ปี 2548 เริ่มต้นด้วยเงินกองทุน 780 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น 7,800 ล้านบาทในปี 2554 จนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการ ของกลุ่มสตรีทั่วประเทศ  สำหรับสตรีภาคเกษตร จะต้องหลุดพ้นจากความยากจนหลุดพ้นจากหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งพรรคเสมอภาคเรามีนโยบายจะออกกฎหมายใหม่จะให้ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่มีสิทธิ์ร่วมกำหนดราคาขายผลผลิตกับพ่อค้าและให้มีกำไรอย่างต่ำ 30% ถ้าเกษตรกรสตรีและครอบครัวทั่วประเทศ รวมพลังกันสนับสนุนพรรคเสมอภาคให้เข้าสภาฯไปผลักดันกฎหมายฉบับนี้ได้สำเร็จก็จะทำให้เกษตรกรไทย คำถามนี้ได้คำถามเดียวไม่จนและปลดหนี้สินได้จริง


          
ทางด้าน ดร.พนิดา เกษมมงคล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสมอภาค กล่าวว่า พรรคเสมอภาคจะใช้มาตรการทางกฎหมายแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีให้ได้ผลจริงจังมากขึ้น สตรีและเยาวสตรี ที่เป็นเหยื่อการใช้ความรุนแรงควรจะได้รับความเป็นธรรมทุกกรณี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องไม่เลือกปฏิบัติ
          
ส่วน ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ เลขาธิการพรรคเสมอภาคกล่าวว่า พรรคเสมอภาค มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้โอกาสลูกจ้างส่วนราชการและลูกจ้างทำงานบ้านมีสิทธิ์เข้าระบบประกันสังคมมาตรา 33 เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกับลูกจ้างในภาคเอกชนอย่างเสมอภาค

          
สำหรับ นางสาวนลินภัสร์ องค์คุณารักษ์ นายทะเบียนพรรคเสมอภาคกล่าวว่า นโยบายเสมอภาคด้านแรงงาน จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแรงงาน ให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักสากล รวมทั้งจะสนับสนุนให้รายงานที่เป็นมารดาได้รับสิทธิ์ในการทำงานในการลาคลอดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์เลี้ยงเด็กในส่วนราชการก็จำเป็นจะต้องมี และควรจะเปิด 06:00 น. ไปจนถึง 20:00 น. จะช่วยให้แม่ทำงานได้อย่างมีความสุขไม่มีความวิตกกังวลห่วงใยลูก จะสนับสนุนพัฒนายกระดับมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กในชุมชนทั่วประเทศ
          
ทางด้านนางสาวกนกคัคนางค พงศ์สถาพร คณะกรรมการสรรหา พรรคเสมอภาค กล่าวว่า พรรคเสมอภาคมีนโยบายฟื้นฟูอาชีประมงอย่างครบวงจร ทั้งการประมงน้ำเค็ม น้ำกร่อยและน้ำจืด เราจะผลักดัน ให้ปลากระพงที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทยมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
          
และ ดร.ชริตา พลพานิชย์ สมาชิกพรรคเสมอภาต กล่าวเพิ่มเติมว่า พรรคเสมอภาคจะใช้พลังของสตรีไทยทั่วประเทศร่วมกันผลักดันกฎหมายพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาพัฒนาจิตใจและปัญญาทั้งในสถานศึกษาทุกระดับและในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพิ รวมทั้งจะให้พุทธศาสนิกชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบด้วย
           
"ในทางการเมือง พรรคเสมอภาคจะเพิ่มสัดส่วนหญิงชายในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งระบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อให้มากที่สุด และขอเชิญ สตรีที่พร้อมและสนใจจะทำงานการเมืองที่สร้างสรรค์ขาวสะอาดกับพรรคเสมอภาคก็เชิญสมัครเข้ามาร่วมงานกับพรรคเสมอภาคได้เลย โดยพรรคเสมอภาคจะ"รวมพลังสตรีทั่วประเทศ เพื่อเปลี่ยนเกมส์การเมืองไทย" ให้ก้าวข้ามการเมืองที่แสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตน การเมืองที่ใช้เงินซื้อสิทธิ์ซื้อเสียง แล้วก็ไปทุจริตคอร์รัปชั่นจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งนับวันมีการจ่ายเงินที่ซื้อเสียงเพิ่มมากขึ้น ทราบตามข่าวมาว่ามีการจ่ายเงินรายหัวเป็นเงินมากกว่า 1,000 บาทล่วงหน้ากันแล้ว พลังสตรีทุกครอบครัวทุกชุมชนทั่วประเทศเท่านั้นที่จะสร้างสรรค์การเมืองให้ขาวสะอาดได้"นางรฎาวัญ กล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น