วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ม่วนใจ๋! "วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล" นั่งนายกสมาคมชาวเหนือ


ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงแรมโรงแรมเอสซี ปาร์ค ว่า สมาคมชาวเหนือ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมัยที่ 30 แทนที่กรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง ผลการลงคะแนนปรากฏว่า คุณวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมคนใหม่ โดยรับตำแหน่งต่อจากคุณเยาวเรศ ชินวัตร


ทั้งนี้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ สังกัดพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมชาวเหนือ ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ในครั้งนี้ด้วย

สมาคมชาวเหนือ เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือตลอดจนส่งเสริมการศึกษา การ ศาสนาและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์ เป็นต้น และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของ สมาคมฯ คือ เป็นศูนย์กลางที่ปรึกษา การประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวเหนือและองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชนชาวเหนือในประเทศและต่างประเทศ เป็นองค์กรประสานการมีส่วนร่วมในการศึกษา พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ใน พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ หรือในพื้นที่เครือข่ายองค์กรชาวเหนืออาศัยอยู่ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังนําแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการความร่วมมือไปดําเนินการให้ สําเร็จตามเป้าหมาย ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น