วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

"ประยุทธ์" สั่งต่ออายุปานเทพ ประธาน ป.ป.ช. นั่งในตำแหน่งถึง ก.ย. 2558

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สั่งต่ออายุประธานป.ป.ช.ถึง 21 ก.ย.58 เพิ่มรองนายกฯ นั่งกก.สรรหาป.ป.ช.แทนผู้นำฝ่ายค้าน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 12 /2558 เรื่องให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ในตําแหน่งต่อไป โดยระบุว่า

ตามที่ได้มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 ก.ย.2549 แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.2549 เป็นต้นไปนั้น บัดนี้ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานป.ป.ช. ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยประกาศฉบับดังกล่าว กําลังจะพ้นจากตําแหน่งในวันที่ 22 พ.ค.2558 เนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ในขณะที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอีก 4 คน ได้แก่ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย นายภักดี โพธิศิริ นายวิชา มหาคุณ และนายวิชัย วิวิตเสวี ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยประกาศฉบับเดียวกัน ยังอยู่ในตําแหน่งจนจะครบวาระ 9 ปี ในวันที่ 21 ก.ย.2558 ดังนั้นเพื่อไม่ให้ต้องดําเนินการสรรหากรรมการป.ป.ช. 2 ครั้ง ในเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งจะสร้างภาระแก่ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งจะสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศโดยไม่จําเป็น จึงเห็นสมควรให้สรรหาบุคคลแทนตําแหน่งที่ว่างไปในคราวเดียวกัน  ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557  หัวหน้าคสช.จึงมีคําสั่งให้นายปานเทพ ดำารงตําแหน่งประธาน ป.ป.ช. ต่อไปจนถึงวันที่ 21 ก.ย.2558 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2558 ซึ่งเป็นวันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13 /2558 เรื่องการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งระบุให้รองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มอบหมาย เป็นกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. แทนผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ให้คําสั่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2558 เช่นกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น