วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

'มูลนิธิไทยคม' จัดค่ายธรรม(ะ)ทันที รุ่น4 ปลุกพลังเยาวชนจิตอาสาสร้างสังคมน่าอยู่


จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ส่งผลให้เกิดพลังจิตอาสาขึ้นทั่วโลกอย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวโปรตุเกสผันตัวเองเป็นผู้ประสานความช่วยเหลือด้วยการโพสต์เฟสบุ๊ครับบริจาคเงินเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นแจกจ่ายให้ชาวบ้าน แพทยสภาของไทยเปิดรับอาสาสมัครแพทย์เพื่อร่วมเดินทางไปให้บริการสุขภาพที่ประเทศเนปาลโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 400 คน พลังจิตอาสาที่ว่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธมองในแง่ธรรมะแล้วคือการลดอัตตาหรือตัวตน ซึ่งจะช่วยทำให้ชีวิตเติมเต็มและมีคุณค่า

มูลนิธิไทยคมเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยให้ “คิดเป็น ทำเป็น” สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ล่าสุดจัด โครงการค่ายธรรม(ะ)ทันที ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นผ่านกิจกรรมฐานสมาธิ รับฟังธรรมะบรรยายสไตล์ “ธรรมะหรรษา” จากพระครูปลัดเขมรัฐ พระวิทยากรรุ่นใหม่จากวัดเจดีย์ทอง จ.นครนายก และกิจกรรมอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียน การใช้ชีวิตด้วยสติทำให้เห็นว่า ธรรมะ เป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่น่าเบื่อ สามารถฝึกทำสมาธิด้วยตัวเองได้ง่ายๆ และเห็นประโยชน์ได้ทันที นอกจากนี้น้องๆยังร่วมกันทำกิจกรรม “จากผู้รับสู่ผู้ให้” ซึ่งเป็นการทำความดีด้วยจิตอาสาภายใต้แนวคิด “มอบรอยยิ้มให้น้อง” แบ่งปันสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมในรูปแบบของค่าย 3วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ วัดเจดีย์ทอง จ.นครนายก

คุณบพิธ โกมลภิส ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิไทยคม เผยว่า “สมาธิ ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เฉพาะผู้ที่ฝึกเป็นประจำเท่านั้น ยังส่งผลทางบวกไปยังบุคคลรอบข้าง สังคม ชุมชน การจัดโครงการค่ายธรรม(ะ)ทันที มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น มองเรื่องธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ทันที ให้เยาวชนซึ่งเป็นวัยที่มีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ ให้มีศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะช่วยกันเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไปครับ”

“จิตอาสา” นอกจากหมายถึงการอาสาช่วยเหลือส่วนรวมแล้วยังมีมิติในทางธรรมด้วย เพราะเกิดจากความเมตตากรุณาการคิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่น เป็นการลดละตัวตน พูดได้ว่าจิตอาสาเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งในพุทธศาสนา จิตอาสาไม่ใช่แค่การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียวแต่ยังเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของเราด้วย คนที่มีจิตอาสานอกจากจะทำงานเพื่อสังคมหรือบำเพ็ญประโยชน์แล้ว ยังทำงานในลักษณะอื่นด้วย เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปฏิรูปสังคมหรือช่วยให้สังคมดีขึ้น(พระไพศาล วิสาโล พระนักคิดนักเขียนพระพุทธศาสนา)

นายเฉลิมพล โพธิ์เที้ยม (น้องโบ๊ต) นักศึกษาวิศวกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเล่าว่า “ตอนแรกที่ตัดสินใจมาเพราะตามเพื่อนครับ แต่พอได้สัมผัสค่ายนี้จริงๆ มันมีอะไรมากกว่านั้นผมได้พัฒนาศักยภาพตัวเองกับ กิจกรรม You Can Do It! ที่ช่วยให้รู้จักตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น เรียนรู้เรื่องสติ สมาธิ การเดินทางสายกลาง การให้ ความเสียสละ ฝึกทำสมาธิบริหารจิต ที่สำคัญคือได้เพิ่มความรู้ในเรื่อง “จิตอาสา” ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาผ่านการระดมสมองกับเพื่อนคิดโครงการ “จากผู้รับสู่ผู้ให้” พวกเรามีส่วนร่วมจัดกิจกรรม มอบรอยยิ้มให้น้อง ที่โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง จ.นครนายก มอบชุดอุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยคม ทำให้รู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในการทำงานจิตอาสาจริงๆ และยังมีโอกาสออกไปเรียนรู้ภายในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการมีชีวิตเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของในหลวงที่ทำเพื่อสังคมด้วยครับ งานจิตอาสาดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ หลายคนบอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไร แต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคนที่คิดว่าตัวเองไม่สามารถช่วยอะไรสังคมได้เลย ทำให้ผมรู้สึกได้ว่า ถึงผมจะให้ได้ไม่มากนัก แต่ผมมีความสุขที่ได้ทำจริงๆ”

โครงการค่ายธรรม(ะ)ทันที สามรุ่นที่ผ่านมา มีนิสิต/นักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 300 คน จากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แต่ค่ายรองรับได้เพียงรุ่นละ30 คน และในปี 2558 นี้ ทางมูลนิธิฯ เปิดรับ สมัคร 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน เท่านั้น รุ่นที่ 4 ณ วัดเจดีย์ทอง จ.นครนายก (27-29 พฤษภาคม 2558) รุ่นที่ 5 ณ วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา (5-7 สิงหาคม 2558 ) ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ พี่กิ้ว โทร.083 081 9961 , 02949 2687 พี่หญิง โทร.081 309 7624 , 02 949 2688 หรือ http://www.thaicomfoundation.org

มูลนิธิไทยคมจะยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินงานเพื่อ “ให้โอกาส สร้างอนาคต” แก่เยาวชนไทยและมุ่งเน้นสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนอนาคตของชาติ โดยมีความคาดหวังให้สังคมไทยเป็น “สังคมแห่งการให้” และสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ให้แก่สังคมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น