วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิไทยคม เดินหน้าส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักเข้าหาธรรมะ ด้วยการนำหลักธรรมและการฝึกสมาธิ มาใช้สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม


#TV24 มูลนิธิไทยคม เดินหน้าส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักเข้าหาธรรมะ ด้วยการนำหลักธรรมและการฝึกสมาธิ  มาใช้สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

นายบพิธ โกมลภิส ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิไทยคม เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ “คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์” กรรมการมูลนิธิไทยคม ที่อยากให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น และไม่อยากให้เข้าใจว่าการเข้าวัดเป็นเรื่องของผู้สูงอายุเท่านั้น ธรรมะจะช่วยขัดเกลาให้เยาวชนซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ มีศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โดย มูลนิธิไทยคม ได้จัดโครงการค่ายธรรมะทันที ครั้งที่ 4 เพื่อนำน้องๆ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน เดินทางออกค่ายที่วัดเจดีย์ทอง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะ โดยเฉพาะเรื่องสมาธิ ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียน และการใช้ชีวิตในสังคมที่ต้องรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม ตลอดจนพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น