วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อารี สุทธิพันธุ์ : อัตลักษณ์ไทย ประชาธิปไตย และขบวนการศิลปศึกษา


ในนาม กลุ่มศิษย์ ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2555 ผู้บุกเบิกจัดการเรียนการสอนวิชาเอกศิลปศึกษา ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) จัดงานนิทรรศการผลงานศิลปะ 'Outside In' อารี สุทธิพันธุ์ นำเสนอแนวคิดและผลงานของศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ในวาระครบรอบ 88 ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่า ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการเป็นผู้ให้แนวคิด และแนะแนวทางการนำศิลปะมาใช้ในชีวิต ตลอดจนการเป็น ครูผู้บุกเบิกการสอนศิลปะ และผลิตสื่อการสอนศิลปะมากมาย

ภายในงานนิทรรศการนำเสนอ "การกลับมาของประสบการณ์" ความหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งผลงานตลอดชีวิตของนักปัญญาชน ศิลปินชื่อ อารี สุทธิพันธุ์ ผู้สร้างสรรค์ศิลปะแนวทาง "พัฒนาการนิยม" ในกระแสสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ให้ลูกศิษย์ทั้งในระบบ และนอกระบบ


อัตลักษณ์ไทย ประชาธิปไตย และขบวนการศิลปศึกษา

ด้วยปรัชญาทางความคิดและทัศนคติที่ก้าวหน้า อาจารย์อารีไม่เพียงแต่สร้างผลงานทางศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าให้แก่ประเทศชาติเท่านั้น แต่อาจารย์ยังใช้ศิลปะเป็นเครื่องกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึง การสร้างอัตลักษณ์ของปัจเจก (Individual identity) อำนาจของแต่ละคน (Individual power) และเคารพ "ความเป็นอื่น" (Othetness) ของเพื่อนมนุษย์อีกด้วย

ผลงานศิลปะของอาจารย์อารี มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว ด้วยเป็นผลงานที่มีพัฒนาการจากแนวทาง "สภาวะอาณานิคม (อเมริกัน) (American Coloniality)" มาสู่ "หลังสภาวะอาณานิคม (อเมริกัน) (Post - American Coloniality)" และเป็นแนวทางศิลปะที่อยู่ในโครงสร้างการพัฒนาความเป็นไทย ซึ่งส่งผลถึงความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย และยังก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย


ผลงานทางศิลปะของอาจารย์อารี ทำให้เกิด "ยุคศิลปะสมัยใหม่แนวอเมริกัน" อาจารย์ได้พยายามพัฒนาจาก "ความเป็นอื่น" (ความแตกต่างและแปลกแยกแบบอเมริกัน) ข้างนอกเข้าไปสู่ "ความเป็นไทย" ข้างในโดยนำเอาวิธีทำลายกรอบและปลดปล่อยกระบวนการสร้างงานศิลปะ แนวเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์แบบอเมริกัน (American Expressionnism) มาปรับใช้กับการวาดเส้น สี และรูปทรงของจิตรกรรมไทย เพื่อให้เป็น "ศิลปะสมัยใหม่" ที่ต่างจากสกุลยุโรป ด้วยแนวคิดที่ได้รับการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็น รวมถึงการผลักดันกระบวนการศิลปศึกษา (Art Education) ในประเทศไทย คุณูปการทางสังคมนี้ส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่ทางศิลปะ (New Art idea) ในสังคมไทย


แนวคิดและมุมมองทางศิลปะของอาจารย์อารี มีพื้นฐานมาจากศิลปะ อเมริกันในช่วงทศวรรษที่ 1950 - 1960s (พ.ศ. 2495 - 2503) ซึ่งส่งผลกระทบต่อบทบาทของ “ศิลปะไทย” แบบเดิม ในลักษณะ ที่เป็น “อัตลักษณ์ของชาติไทย” (Thai national identity) และ “ความเป็นไทย” (Thai - ness) กล่าวได้ว่า อาจารย์อารีได้นําพาศิลปะไทย ก้าวผ่านสังคมไทยสมัยเก่าแบบศตวรรษที่ 19 สู่ความเป็นสมัยใหม่ ในศตวรรษที่ 20 และ 21

นิทรรศการ 'Outside In อารี สุทธิพันธุ์' จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 เมษายนถึง 13 พฤษภาคมนี้  เวลา 10.30 – 20.30 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น