วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

"ประชาชาติ" ห่วงเกษตรกร แนะรัฐให้ความสำคัญทุกมิติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

“วันพืชมงคล” ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี เป็นวันที่ทำให้ประชาชนชาวไทยเห็นความสำคัญการเพาะปลูกและการเลือกเมล็ดพันธุ์ ที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งผลผลิตที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างเสริมสิริมงคลให้แก่เกษตรกรเพื่อเพาะปลูกในปีนั้น ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ทางราชการได้ถือวันนี้เป็นวัน “เกษตรกร” ประจำปีไปในตัวด้วยเช่นกัน โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตร เนื่องด้วยการเกษตรเป็นภาคการผลิตและเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ 

ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม เกษตรกรจึงถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ พวกเราทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในทุกมิติ ทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การจัดหาช่องทางการตลาด การแก้ปัญหาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมให้นำนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน สร้างความตระหนักเรื่องเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ รวมถึงเกษตรปลอดสารพิษ แก่ทุกภาคส่วน รวมถึงการทำให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศ ครับ

เนื่องในโอกาสวันเกษตรกรประจำปี 2565 ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกร มีความสุขความเจริญมีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น