วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

"พินทองทา-พานทองแท้" นำทีม มูลนิธิไทยคม จัดโครงการครูนักส่งเสริมการอ่าน

#TV24 มูลนิธิไทยคม องค์กรการกุศลที่ มุ่งส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการครูนักส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 4 ตอน Read & Write I Can Teach ขึ้น เป็นการอบรมวิธีการใช้หนังสือให้กับคุณครูก่อนจะนาไปใช้จริง เพิ่มทักษะความรู้ให้ครูปฐมโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าใจเทคนิคในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านและฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนได้ อย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็กเกิดทักษะในด้านการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการสรุป ใจความสาคัญ โดยมีครู 50 ท่าน จาก 50 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558 ณ โรงแรม SC PARK เวลา 09.00 – 17.30 น.

โดยได้รับเกียรติจาก คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไทยคม และคุณพานทองแท้ ชินวัตร เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณกนิษฐ์ พรหมเสน บรรณาธิการบริหาร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด(มหาชน) อาจารย์กัณภิกา วังเปรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมครูภาษาอังกฤษฯ กระทรวงศึกษาธิการ และคุณสุจิตร สุวภาพ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ
1 ความคิดเห็น:

  1. ชื่นชมๆ คนคิดดี ทำแต่ความดีจริงๆ
    มีแต่ช่วยกับช่วย ขอชื่นชมด้วยใจ.

    ตอบลบ