วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“เพื่อไทย” แพร่แถลงการณ์ฉบับ6 แนะรัฐเปิดข้อมูลปมทุจริตราชภักดิ์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย ได้ เผยแพร่ แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย ฉบับที่6 เรื่อง โครงการอุทยานราชภักดิ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย
เรื่อง โครงการอุทยานราชภักดิ์

ตามที่พรรคเพื่อไทยได้มีแถลงการณ์ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558, 19 พฤศจิกายน 2558,24 พฤศจิกายน 2558,27 พฤศจิกายน 2558 และ 1 ธันวาคม 2558 เรียกร้องให้รัฐบาลแถลงรายละเอียดและดำเนินการหาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตในโครงการอุทยานราชภักดิ์โดยเร่งด่วน รวมถึงเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำผิดในระดับต่างๆ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประเด็นการทุจริตดังกล่าวเป็นประเด็นที่สร้างความกังวล และเคลือบแคลงสงสัยต่อสาธารณชนอย่างชัดแจ้งแล้ว นั้น

พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการทุจริตดังกล่าว นอกจากจะกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยแล้ว ยังกระทบต่อความเชื่อมั่นในนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลอีกด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสร้างความกระจ่างให้แก่สังคม พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาชี้แจง หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชี้แจงข้อสงสัยของสังคม ดังต่อไปนี้

1. การจัดสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์นั้น อยากทราบว่าข้าราชการผู้ใดเป็นผู้คิดริเริ่มโครงการฯ

2. เหตุผลใดจึงพิจารณาจัดสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แทนที่จะพิจารณา สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา หรือกรุงธนบุรี/กรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยเป็นราชธานีของประเทศไทยมาก่อนและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระบรมรูปของมหาราชแต่ละพระองค์ที่มาประดิษฐานอยู่

3. เหตุใดโครงการอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์ของประเทศ กลับมีการสร้างบ้านพักรับรองเพื่อต้อนรับแขกต่างประเทศของกองทัพบก ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแต่อย่างใด

4. เหตุใดกองทัพบกไม่ตั้งงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ปี พ.ศ. ... เพื่อดำเนินการจัดสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ แต่กลับเลือกที่จะของบกลางจากรัฐบาล ทั้งๆ ที่โครงการดังกล่าวไม่มีความเร่งด่วนแต่ประการใด

5. รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีใช้แนวพิจารณาและเหตุผลเช่นไร จึงได้อนุมัติงบกลางให้กับกองทัพบกในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศกำลังมีปัญหา และยังมีความจำเป็นเร่งด่วนอีกมากมายที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณของประเทศ เช่น การช่วยเหลือราษฎรในภาวะฝนแล้ง-ขาดแคลนน้ำ การช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ เป็นต้น

6. มีความเหมาะสมประการใดที่กองทัพบกมีหนังสือขอบริจาคจากหน่วยราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทร้านค้าจำนวนมาก ทั้งๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวหลายแห่งกำลังเผชิญกับความยากลำบากหรืออยู่ในสภาวะขาดทุน

7. เหตุใดการก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างเกือบทุกรายการจึงต้องใช้วิธีพิเศษ ทั้งๆ ที่ไม่มีความเร่งด่วนแต่ประการใด เหตุใดจึงไม่ใช้วิธีการประมูลปกติอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

8. เหตุใดการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งใช้ระเบียบราชการในการปฏิบัติ จึงต้องมีคนกลาง (เซียนพระ) เข้ามาเป็นผู้เจรจาดำเนินการ และเหตุใดคนกลางดังกล่าวจึงมีอิทธิพลสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากโรงหล่อต่างๆ ได้

9. พล.ต.สุชาติ พรมใหม่,พ.อ.คชาชาต บุญดี, และนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ (หมอ
หยอง) ซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการอุทยานราชภักดิ์แต่อย่างใด เหตุใดต่อมาจึงได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว และการที่บุคคลเหล่านี้ได้ใช้โอกาสหาประโยชน์เรียกรับเงินหรือยักยอกเงินไปจากโครงการอุทยานราชภักดิ์ ขณะนี้ได้มีการดำเนินการฟ้องร้องตามกระบวนการทางกฎหมายไปแล้วอย่างไร

10. เหตุใดรัฐบาลจึงขัดขวางและจับกุมตัวนักศึกษาและประชาชนที่ได้ออกเดินทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟธนบุรี มุ่งหน้าไปยังโครงการอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งรัฐบาลและ คสช. มีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏและควรดำเนินการหาข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา และไม่ควรปิดกั้นบุคคลที่จะร่วมตรวจสอบโครงการดังกล่าว การจับกุมและควบคุมนักศึกษาและประชาชนในลักษณะนี้ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรง

11. ความพยายามของประชาชนในการร่วมตรวจสอบการทุจริตโครงการอุทยานราชภักดิ์ เป็นผลสืบเนื่องจากการทุจริตในโครงการดังกล่าวได้ส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่อาจยอมรับได้ เพราะเหตุใด แทนที่รัฐบาลและ คสช. จะรีบดำเนินการหาข้อเท็จจริง สร้างความโปร่งใสต่อสังคมและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ แต่กลับพยายามเบี่ยงประเด็นว่าเป็นประเด็นทางการเมือง เป็นความต้องการของผู้ไม่ประสงค์ดีต่อบ้านเมือง

12. เนื่องจากเป็นที่ปรากฏชัดต่อสาธารณชนแล้วว่า โครงการอุทยานราชภักดิ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการถวายพระเกียรติต่อบูรพมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ต้องมามัวหมองเป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท จึงประสงค์ขอทราบว่ารัฐบาลซึ่งประกาศตนเป็นผู้จงรักภักดียิ่งกว่าผู้อื่นใด จะมีแนวทางขอพระราชทานอภัยโทษอย่างไรต่อไป

พรรคเพื่อไทยจึงเรียกร้องมายังนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ให้เร่งชี้แจงข้อสงสัยต่างๆอย่างเปิดเผย โปร่งใส ให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว และที่ผ่านมายังมีข้อคลางแคลงสงสัยอีกหลายประการเกี่ยวกับท่าทีที่ไม่เปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามาตรวจสอบได้โดยสะดวกหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบจากองค์กรหรือบุคคลภายนอกยังมีอุปสรรคและข้อกังวลอย่างมาก

พรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าโครงการอุทยานราชภักดิ์เป็นที่เคารพสักการะและภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ การกระทำที่ทำให้คนไทยรู้สึกได้ถึงความไม่โปร่งใส เกิดการทุจริตและมีการแสวงหาประโยชน์จากโครงการดังกล่าว เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนไม่อาจยอมรับได้

รัฐบาลจึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะเปิดเผยความกระจ่างต่อสังคม เช่น เปิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการก่อสร้างในโครงการฯว่าเป็นเท่าใด ใช้เงินจากส่วนใดบ้าง ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้เกิดการตรวจสอบให้สิ้นสงสัยโดยเร็ว

พรรคเพื่อไทย
9 ธันวาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น