วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เรื่องโครงการอุทยานราชภักดิ์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย ได้เผยแพร่ แถลงการณ์ เรื่องโครงการอุทยานราชภักดิ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย
เรื่อง โครงการอุทยานราชภักดิ์

ตามที่พรรคเพื่อไทยได้มีแถลงการณ์ ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558, 19 พฤศจิกายน 2558, 24 พฤศจิกายน 2558 และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เรียกร้องให้รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบกรณีมีข้อกล่าวหาว่ามีการแสวงหาประโยชน์จากโครงการอุทยานราชภักดิ์และเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการสอบสวนด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ พรรคเพื่อไทยเห็นว่าสถานการณ์ ณ ปัจจุบันได้มีข้อเท็จจริงปรากฏสู่สาธารณชนในหลายกรณี จึงขอแถลงและมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.  มีความพยายามจากผู้มีอำนาจในรัฐบาลที่จะเบี่ยงเบนประเด็น โดยการชี้นำสังคมให้เห็นว่าการตั้งข้อเรียกร้องในโครงการอุทยานราชภักดิ์เป็นเรื่องทางการเมือง มิใช่เป็นเรื่องการตรวจสอบการทุจริตของโครงการ ทั้งๆ ที่พรรคเพื่อไทยได้แถลงตลอดมาว่าโครงการอุทยานราชภักดิ์เป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งต่อความรู้สึกของประชาชนชาวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเปิดเผยต่อสาธารณชนว่ามีการกระทำผิด มีการแสวงหาประโยชน์จากโครงการฯ จึงเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของประชาชนชาวไทย การเรียกร้องของพรรคเพื่อไทย จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตรวจสอบการทุจริต ซึ่งเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองและตรวจสอบระงับยับยั้งการกระทำทั้งหลายที่กระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองเช่นกัน

2.  มีความพยายามจากผู้มีอำนาจในรัฐบาลที่จะเบี่ยงเบนประเด็น โดยชี้นำให้เห็นว่าโครงการอุทยานราชภักดิ์ มิใช่การทุจริตประพฤติมิชอบ และได้ข่มขู่ทำนองว่า หากมีผู้ใดกล่าวหาว่ามีการทุจริตจะดำเนินการในทางกฎหมายตามที่เห็นสมควร พรรคเพื่อไทยได้นำเสนอไว้แล้วว่า แม้โครงการอุทยานราชภักดิ์จะใช้งบประมาณส่วนใหญ่จากการบริจาคของประชาชน แต่ก็เป็นราชการของกองทัพในชั้นแรกมีการบริจาคผ่านกรมสวัสดิการทหารบก ใช้บุคลากรของกองทัพย่อมตกอยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน หรือรับทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526 ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบได้ นอกจากนั้นการที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงการอุทยานราชภักดิ์ ได้กล่าวยืนยันต่อสาธารณะตลอดมาว่า โครงการฯ ดำเนินการโดยโปร่งใส ทั้งยังอ้างว่ามิได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแม้แต่น้อย แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่ามีการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในส่วนงบกลาง ส่อแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามจากผู้มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบทั้งหลายในการที่จะปกปิดข้อเท็จจริง หน่วงเหนี่ยวหรือเบี่ยงเบนประเด็นในการตรวจสอบการกระทำที่ไม่ชอบทั้งหลาย นอกจากนั้นข้อเท็จจริงทั้งหลายล้วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยของผู้เกี่ยวข้องโดยตรงแทบทั้งสิ้น อาทิ การที่ผู้รับจ้างเปิดเผยต่อสาธารณะว่ามีการเรียกร้องผลประโยชน์จากโครงการฯความเป็นไปเป็นมาของเซียนพระซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงทางสื่อว่ามีความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้นำรัฐบาล ดังนั้น สำหรับประเด็นที่ว่ามีการทุจริตหรือไม่ พรรคเพื่อไทย ประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนทั้งหลาย มิได้ยกเมฆหรือเอาความเท็จใดๆ มากล่าวแต่นำคำพูดของผู้รับผิดชอบของโครงการที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ตลอดจนข้อเท็จจริงอันเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของสังคมขึ้นมากล่าวอ้างแทบทั้งสิ้น

3.  ปรากฏข้อเท็จจริงเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยมีการจับกุมและควบคุมตัว  นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และนายจตุพร พรหมพันธุ์ โดยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ในขณะที่กำลังเดินทางไปยังอุทยานราชภักดิ์ เพื่อไปถวายบังคมแสดงความเคารพต่อบูรพกษัตริย์และตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโครงการฯ โดยถูกนำตัวไปกักขังในค่ายทหาร และถูกปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไขในเวลาต่อมา

 พรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐบาลและคสช.มีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏและควรดำเนินการหาข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา และไม่ควรปิดกั้นหน่วยงานหรือบุคคลที่จะร่วมตรวจสอบโครงการอุทยานฯ การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลทั้งสอง จึงถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการจับกุมโดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา และปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลและคสช.ในแง่ของการส่งเสริมให้มีการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น

เหตุการณ์การควบคุมตัวบุคคลทั้งสองที่กล่าวมา ถือเป็นหนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่พบเห็นอย่างกว้างขวางในประเทศขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง การถูกเรียกตัวเพื่อปรับทัศนคติ การใช้หน่วยทหารบางหน่วยติดตามบุคคลสำคัญบางคน ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาพรรคเพี่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลและคสช. ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบและคืนสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้ถูกละเมิดโดยเร็ว เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการปรองดองและให้บ้านเมืองกลับคืนสู่สภาวะปกติ พรรคเพื่อไทยจึงไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวและขอเรียกร้องให้ยุติการล่วงละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเร็ว

พรรคเพื่อไทย
1 ธันวาคม 2558

1 ความคิดเห็น: