วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คำแนะนำ: สำหรับระบบขนส่งสาธารณะ การป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่


คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ
1.1 ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- ดูแลความสะอาดของสถานที่ให้บริการ โดยเฉพาะห้องสุขา สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่จำหน่าย
ตั๋วโดยสาร และควรมีการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย ทุก 2 ชั่วโมง และให้ถี่มากขึ้นในช่วงเวลาที่มี
ผู้โดยสารแออัด
- ทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวที่มีการให้บริการ เน้นการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ผู้โดยสาร
สัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับในรถโดยสาร ที่จับบริเวณประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขนด้วยน้ำผงซักฟอก
หรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกัน เช่น ปุ่มกดตู้จำหน่ายตั๋ว ปุ่มกดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม เป็นต้น
- จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงาน ในพื้นที่
ส่วนกลาง และอุปกรณ์ที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้ายานพาหนะ อุปกรณ์จำหน่ายตั๋ว ราวจับ
ราวบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์เป็นต้น
1.2 ด้านบุคลากร
- ผู้ประกอบการควรมอบหมายให้มีฝ่ายบุคคลหรือผู้รับผิดชอบงานด้านบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ติดตาม
ข่าวสาร เผยแพร่ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรในองค์กร
- ตรวจสุขภาพพนักงานผู้ให้บริการบนยานพาหนะประจำปี
 - ขณะปฏิบัติงานผู้ขับขี่และพนักงานประจำยานพาหนะ ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 และควรล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่บ่อยๆ สำหรับผู้ขับขี่รถแท๊กซี่ หากไม่มี
 ผู้โดยสาร ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย
- จัดหาสื่อความรู้และการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยแก่เจ้าหน้าที่
 - สังเกตอาการป่วยของผู้ใช้บริการ และบุคลากรในสังกัด หากพบว่ามีอาการป่วย หรือสงสัยว่าตนเอง
 จะติดเชื้อให้รายงานกับฝ่ายบุคคล เพื่อพิจารณาหยุดงานจนกว่าจะหายเป็นปกติ
1.3 ด้านการบริการ
- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสาร เพื่อลดความแออัดบริเวณที่จำหน่ายตั๋ว เช่น การจำหน่ายตั๋ว
โดยสารออนไลน์
- เมื่อพบผู้โดยสารมีอาการป่วย ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ให้ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยที่จัดไว้
- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับการเกิด การติดต่อ และการป้องกัน
 อย่างถูกต้อง
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการล้างมือ ให้เพียงพอกับผู้โดยสาร (ถ้าเป็นไปได้)

2. คำแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
- ก่อนเดินทาง ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สำหรับตนเองและเพื่อนร่วมทาง
- หากมีอาการป่วย ระหว่างเดินทางและไม่มีหน้ากากอนามัย ให้แจ้งและขอหน้ากากอนามัยจากพนักงาน
- หากสังเกตเห็นผู้โดยสารมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งพนักงานเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น