วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

"เฉลิม" เผย ไม่ให้ราคาวอร์รูมรัฐบาล


ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ว่า ขอชี้แจงสถานการณ์ในขณะนี้ทางพรรคฝ่ายค้านมองว่าฝ่ายรัฐบาลขาดหลักนิติธรรม เพราะทางรัฐบาลเอื้อประโยชน์แต่พรรคพวกของตน ในส่วนของการอภิปรายนั้นขอไม่ให้ราคาวอร์รูมของรัฐ ในส่วนของวอร์รูมนอกสภา และ อ.ส.ว.ที่ผ่านมากองทัพอยากจะปฏิวัติ ก็สร้างสถานการณ์ บอกจะปฏิรูปเศรษฐกิจ แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ขอเวลาอีกไม่นาน ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั่วโลกไม่ยอมรับ เพราะรัฐบาลไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมถึงหลักประชาธิปไตย

ซึ่งหลักนิติธรรมนั้นมีสาระ ดังนี้

1.กฎหมายที่ดีต้องมีความขัดเจน
2. กฎหมายที่ดีต้องไม่ขัดแย้งกันเอง
3. กฎหมายที่ดีต้องมีเหตุผล
4. กฎหมายที่ดีต้องนำไปสู่ความเป็นธรรม
5. กฎหมายที่ดีต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน
6. กฎหมายที่ดีต้องทันสมัยและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
7. กฎหมายที่ดีต้องบัญญัติโดยองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายและตามกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติไว้
8. กฎหมายที่ดีต้องไม่มีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดของบุคคล
9. กฎหมายที่ดีต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับความผิด
10. กฎหมายที่ดีต้องมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจและเคารพในกฎหมายและหลักนิติธรรม
11. กระบวนการนิติบัญญัติที่ดีต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้
12. กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์
13. กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ไม่ชักช้า ด้วยค่าใช้จ่าย ที่เหมาะสม
14. กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
15. นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของงรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องมีความเป็นอิสระและ ความเป็น กลางในการปฏิบัติหน้าที่
16. นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องซื่อสัตย์สุจริตยึด หลักคุณธรรม เมตตาธรรม และสันติธรรม

"กฎหมายที่ คสช. ได้บัญญัติไว้นั้นไม่เป็นตามหลักสากล จึงต้องแก้ให้เป็นหลักสากลหลังจากสิ้นรัฐบาลนี้ ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่ลาออก แม้อยู่ได้แต่จะอยู่อย่างลำบาก ซึ่งทางฝ่ายค้านมีหน้าที่เดินหน้าเพื่อล้มรัฐบาล" ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น