วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นายกฯเปิดงานคิกออฟยุทธศาสตร์เชิงรุกต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ยันรัฐบาลนี้ไม่มีซื้อขายตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งวันในวันนี้ (18 พฤษภาคม 2555) ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยก้าวไกลไร้ทุจริต”

ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ(ก.พ.ร.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน เพื่อเร่งดำเนินการ4แผนเชิงรุก (Anti-Corruption Quick Win Program) โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนำคณะรัฐมนตรี(ครม.) หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมประกาศเจตนารมณ์การไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น

นอกจากนี้ภายในงานตลอดทั้งวันจะมีการบรรยายพิเศษจากบุคลชั้นนำ อาทิ หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” โดยนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานปปช.

หัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในประเทศไทย” โดย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาราชการแทนผู้ตรวจเงินแผ่นดินและนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต้านคอร์รัปชั่น และปิดท้ายในหัวข้อ “การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในวางราชการ” โดย นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ทั้งนี้แผนเชิงรุก 4 แผน ได้แก่ 1.การปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ โดยจะมีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ กำหนดบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต หรือมีผลงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จัดทำตารางสัญลักษณ์แสดงการอาสาต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดทำป้ายสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับสินบนหรือคอร์รัปชั่นตั้งไว้ที่จุดบริการประชาชน 2.พัฒนาองค์กร โดยส่งเสริมให้ส่วนราชการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของตัวเอง พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น จัดตั้งศูนย์หรือกลุ่มงานในหน่วยราชการเพื่อปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 3. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 4. การปรับปรุงกฎหมาย 5.การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก โดยการเปิดศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption War Room) เปิดสายด่วน 1206 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว โดยจะนำรายงานผลตรงจากศูนย์บัญชาการนายกรัฐมนตรี(PMOC) และจะมีการลงโทษข้าราชการทุจริตอย่างจริงจัง และ 6.การปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด โดยจะประกาศบทลงโทษผู้กระทำผิด ประชาสัมพันธ์ การดำเนินคดี ปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรดีเด่นประจำปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น