วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ยื่นกฤษฎีกาทบทวนตีความ ม.7 “เสถียร” หวั่นขัดแย้ง-แต่งตั้ง “สังฆราช”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแก้ไขมาตรา 7 พ.ร.บ.สงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช หลังก่อนหน้านี้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการกฤษฎีกา และนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องกิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาจะตีความกฎหมายมาตรา 7 ตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่นายกรัฐมนตรีต้องเป็นต้นเรื่องในการเสนอชื่อพระราชาคณะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ซึ่งตนเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม เนื่องจากหากมีดำเนินการตามนั้นจะทำให้เกิดความขัดแย้งในเจตนารมณ์ของสังฆธรรมเนียมปฏิบัติ และโบราณราชประเพณี ส่งผลให้เกิดความแตกแยกรุนแรง ทั้งยังส่งผลต่อความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา การยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นการแสดงจุดยืน และเพื่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกายึดมั่นในเจตนารมณ์ของกฎหมายคณะสงฆ์ และดำเนินการตีความมาตรา 7 ตามครรลองและเป็นธรรมที่สุด โดยหลังจากนี้ตนและคณะนักวิชาการจะนำหนังสือฉบับเดียวกันไปยื่นต่อที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันอังคารหน้า (5 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.00 น.


1 ความคิดเห็น:

  1. เรื่องของพระควรให้พระจัดการกันเองดีไหมค่ะ

    ตอบลบ