วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"เรืองไกร" ยื่นวินิจฉัยร่างฯพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูปประเทศ


นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และ ร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับเมื่อวันที่ 4 เมษายน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ขณะที่กระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 259 วรรค 2 ระบุว่า "ให้ดำเนินการตรากฎหมายดังกล่าว และบังคับใช้ภายใน 120 วันนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ" จึงเกิดข้อสงสัยว่า กระบวนการตราร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 259 และมาตรา 275 หรือไม่?

"ได้ส่งหนังสือเป็นจดหมายลงทะเบียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการส่งศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 148 (2) ซึ่งระบุว่า หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย โดยให้แจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า" นายเรืองไกร กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น