วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

นักศึกษายื่น กมธ.พิจารณา ผ่อนเกณฑ์กู้ กยศ.

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยน.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ เป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือจากสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาหน้าสโมสรนักศึกษา 14 องค์กร 12 สถาบัน เพื่อขอให้แก้ไขการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เงื่อนไขเรื่องการดำเนินกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมสาธารณะดังกล่าวนั้นอยู่ในมาตรา 39 ของร่างกฎหมาย ซึ่งมาตราดังกล่าวกมธ.แก้ไขให้เปิดกว้างแล้ว เพื่อให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา และเงินกู้ยืม กยศ.ได้อย่างง่าย อย่างไรก็ตามการรับยื่นหนังสือในวันนี้จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของกมธ.เพื่อพิจารณาออกกฏหมาย กยศ.ให้เป็นกฎหมายที่มีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด.

ขณะที่ นายฐิรวัฒน์ แทบทับ ผู้แทนนักศึกษาฯ กล่าวว่าขอให้พิจารณาแก้ไขประเด็นที่กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ที่ต้องเก็บชั่วโมงดำเนินกิจกรรมสาธารณะ ให้ครบ 36 ชั่วโมงในระหว่างปีการศึกษา ก่อนปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน เพราะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักเรียนและนักศึกษาต่างไม่มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะดังกล่าวให้ครบ 36 ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น