วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

"ประชาชาติ" แนะรัฐส่งเสริมเกษตรกร หนุนใช้เกษตรอินทรีย์ พลังงานชีวมวล-ชีวภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะ ที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United  Nations  Environment Program : UNEP) ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Invest in our planet ลงทุนให้โลกของเราไปด้วยกัน เพื่อร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาและปกป้องสุขภาพครอบครัวของเรา สิ่งที่องค์กรหรือทุกคนสามารถทำได้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกของเรา คือ ลงมือทำอย่างจริงจัง สร้างสรรค์และนำไปปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

ในมิติความมั่นคงด้านการเกษตรมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชนประกอบอาชีพในภาคเกษตรเป็นแหล่งรายได้สำคัญของครัวเรือนไทยในชนบท ต้องอาศัยปัจจัยการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ ทั้งพืชไร่ไม้ผล, พืชเศรษฐกิจ, ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ รัฐจึงควรสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิต ร่วมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนความมั่นคงทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

ปัจจัยการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษที่หาได้ง่ายๆใกล้ตัวหรือในสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น เช่นพืชสมุนไพร เศษตอซังฟางข้าว หรือจุลินทรีย์ในธรรมชาติ สามารถผลิตเป็นปุ๋ย เป็นสมุนไพรหรือสารชีวภัณฑ์กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช และเป็นวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในราคาที่เข้าถึงได้ สร้างความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารให้กับประชาชน และสร้างระบบผลิตปัจจัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน รวมถึงมีส่วนร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปได้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น