วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ด่วน! "เพื่อไทย" เผยแพร่คำแถลง ร้องยุติการคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.40น. เว็บไซท์พรรคเพื่อไทย เผยแพร่ คำแถลงของพรรคเพื่อไทย เรื่อง เรียกร้องให้ยุติการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาขน โดยมีเนื้อหาดังนี้

คำแถลงของพรรคเพื่อไทย
เรื่อง เรียกร้องให้ยุติการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาขน
                                                 ___________________

สืบเนื่องจากกรณีที่ คสช. สั่งการควบคุมตัวนายประวิตร โรจนพฤกษ์ นักข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์เนชั่น นายพิชัย นริพทะพันธุ์ และนายการุณ โหสกุล สมาชิกพรรคเพื่อไทย โดยได้มีการกักตัวเพื่อปรับทัศนคติ ให้เหตุผลเพียงว่า บุคคลดังกล่าวได้ให้ข้อมูล สัมภาษณ์และแสดงข้อคิดเห็นที่ไม่เป็นไปตามประกาศ คสช. และอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ และยังมีกลุ่มบุคคลเข้าทำร้ายร่างกายนายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ รวมทั้งเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 ที่มีการควบคุมตัวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์นักเรียนชั้น ม.5 และเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ไปยังสถานีตำรวจ สน. ปทุมวัน เหตุผลเพียงการยื่นป้ายแสดงความคิดเห็นต่อหน้านายกรัฐมนตรี

พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการใช้อำนาจพิเศษนี้เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรง ซึ่งพรรคฯ ไม่อาจเห็นด้วยกับการใช้อำนาจดังกล่าว เพราะการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตราบเท่าที่มิได้มีการกระทำที่ชี้นำไปสู่การยุยงหรือปลุกระดมให้เกิดความรุนแรง

นอกจากนั้น การกระทำของฝ่ายผู้มีอำนาจเช่นนี้ ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 ซึ่งพลเมืองไทยทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ และตามพันธกรณีในเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับสหประชาชาติ

ดังนั้นการปฏิบัติและการกระทำที่เกิดขึ้นทั้งหมดดังกล่าว จึงเป็นการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน พรรคฯ จึงขอแถลงดังนี้

1. ขอให้ยุติการคุกคามสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ออกมาแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ด้วยการใช้อำนาจพิเศษทุกรูปแบบ หากเห็นว่าการกระทำใดเป็นการผิดกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นใช้บังคับ ก็ขอให้ใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมปกติ ดำเนินการ

2. ขอให้ปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัวดังกล่าวโดยทันทีและปราศจากเงื่อนไขใดๆ  และยุติการใช้อำนาจพิเศษใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอีกต่อไป

3. ยกเลิกคำสั่งและประกาศที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดการระดมความเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวางต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศด้านต่างๆ และไม่ควรเอาประเทศและประชาชนเป็นตัวประกันในการลองผิดลองถูกอีกต่อไป ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วย

4. ขอให้ยุติการปิดโอกาสประชาชนที่เห็นต่าง และเปิดใจกว้างยอมรับข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของบุคคลในภาคส่วนต่างๆ โดยไม่มองอย่างอคติว่าบุคคลนั้นต้องการทำลายความมั่นคงและความอยู่รอดของรัฐบาล หรือเป็นฝ่ายการเมืองฝั่งตรงข้าม

5. ต้องเร่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และเร่งดำเนินการทุกอย่างเพื่อคืนประชาธิปไตยพร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมโดยเร็วต่อไป เพื่อสร้างการยอมรับจากนานาประเทศ

พรรคเพื่อไทย
15 กันยายน 2558ภาพเอกสาร จาก https://twitter.com/Dear_Khattiya

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น