วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

ทนายฯยิ่งลักษณ์ ค้าน คสช. สั่งกรมบังคับคดียึดทรัพย์ ยิ่งลักษณ์


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 นายนพดล หลาวทอง ทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวว่า ตามที่หัวหน้า คสช.ได้ออกคำสั่ง ที่ 56/2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยมีสาระสำคัญให้อำนาจกรมบังคับคดีในการบังคับทางปกครอง ด้วยการยึดทรัพย์ของผู้ต้องรับผิดในโครงการรับจำนำข้าวและยังคุ้มครองการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือวินัยฯ นั้น ตนในฐานะทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เห็นว่าการออกคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องและเป็นธรรมคือ

1. เป็นการรวบรัดหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไช้กระบวนการพิจารณาโดยศาลยุติธรรมปกติ แต่กับตัดตอนใช้วิธีคำสั่งทางปกครองให้รับผิดทันทีแทนการฟ้องคดีต่อศาล

2. เป็นการชี้นำการพิจารณาคดีอาญาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลและคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งที่ยังพิจารณาคดียังไม่เสร็จสิ้น

3. การกระทำที่ฝ่าฝืนกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คือการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องนี้ต้องกระทำโดยเสมอกันหรือเสมอภาคโดยกระบวนการยุติธรรมทางศาลเช่นเดียวกันจะเลือกปฎิบัติบางรายผ่านศาลบางรายไม่ผ่านศาลไม่ได้

4. การออกคำสั่งที่ 56/2559 จึงไม่มีความจำเป็น  เป็นการข้ามขั้นตอนและเลือกปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อตัวน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอย่างมาก เพราะในการดำเนินการในเรื่องนี้ได้มีการกำหนดแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองอยู่แล้ว

5. อำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีได้ถูกบัญญัติไว้โดยกฎหมายอย่างชัดเจนแล้วว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดของกรมบังคับคดีมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการในฐานะเจ้าพนักงานของศาล เพื่อดำเนินการบังคับคดีตามคำสั่งของศาลยุติธรรม การออกคำสั่งนี้ จึงมีลักษณะเป็นการก้าวล่วงและก้าวก่ายไปใช้อำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่เป็นอำนาจสั่งการของศาลยุติธรรม จึงไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ตนในฐานะทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการออกคำสั่ง 56/ 2559

1 ความคิดเห็น:

  1. จะหาความยุติธรรมในประเทศไทยไม่ต่างจากคนตาบอดหาเข็ม

    ตอบลบ