วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

10 ธันวาคม: วันรัฐธรรมนูญ


วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ถือเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านการเลือกตั้งจากประชาชน ซึ่ง “รัฐธรรมนูญ” ถือเป็นกฏหมายสูงสุดในการปกครองเพื่อเป็นหลักและแนวทางในการบริหารประเทศ

วันรัฐธรรมนูญจึงเป็นวันหยุดราชการ ที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้แก่ประเทศไทย ขณะที่หลังการรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44 ให้อำนาจแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเหนืออำนาจของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการซึ่งคล้ายคลึงกับธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 มาตรา 17 และมาตรา 48 ซึ่งนิรโทษกรรมความผิดของทหารทั้งในอดีตและอนาคต ส่วนฉบับล่าสุดนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น