วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

‪“สุดารัตน์” รำลึก 86 ปี วันรัฐธรรมนูญ ‬


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

10 ธันวาคม ..2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ให้กับปวงชนชาวไทย เป็นฉบับแรก 

ต่อมาเราจึงถือเอาวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ โดยตลอด 86ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ เมื่อคิดโดยเฉลี่ยแล้ว ฉบับหนึ่งมีอายุเพียง 4ปีเศษเท่านั้น 

ถือว่าได้ว่า เรามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บ่อยครั้งที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็คือ ตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมา ประเทศไทยเรามีการกระทำรัฐประหารบ่อยถึง 13ครั้ง นับว่าบ่อยครั้งที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเช่นกัน 

จวบจนปัจจุบัน วงจรประชาธิปไตยไทย ก็ยังคงอยู่ในวังวนเดิม แทบจะไม่พัฒนาไปไหน กล่าวคือเราได้รัฐบาลจากการเลือกตั้ง-มีการกระทำรัฐประหาร-ฉีกรัฐธรรมนูญ-ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว-ได้รัฐบาลเผด็จการฯ-ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้นมาใหม่-จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่-จัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แล้วก็วนกลับไปที่การกระทำรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญอีกครั้ง เป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก วนเวียนไปไม่จบสิ้น

ดิฉันขอเรียนว่า รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้น ถือเป็นกติกาพื้นฐาน ในการอยู่ร่วมกันของคนในชาติ รัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของภาคประชาชน สามารถที่จะอำนวยประโยชน์สูงสุด ให้กับพี่น้อง ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม 

รัฐธรรมนูญต้องเป็นเครื่องมือในการทำให้ระบอบประชาธิปไตยตั้งมั่น เบ่งบาน ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปกครองประเทศให้มากที่สุด ไม่เป็นเครื่องมือแสวงหาอำนาจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย

10 ธันวาคม 2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น