วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รุ่นใหม่เพื่อไทย แนะรัฐแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


...วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการที่มีข่าวว่ามีการตัดต้นไม้เพื่อปรับสภาพพื้นที่กว่า 10 ไร่ สำหรับทำเป็นลานขึ้นลงสำหรับเฮลิคอปเตอร์ เพื่อต้อนรับ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดงานโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน .เมือง .ชัยภูมิ โดยท่านได้ไปปลูกต้นไม้เพียงต้นเดียว นั้น หากเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำใจให้ยอมรับได้ โดยจากคำบอกเล่าของชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว แจ้งว่าพื้นที่ในส่วนนี้เดิมเป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่งและมีพรรณไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไป  ดังนั้นหากเราจะต้องตัดต้นไม้ ถางป่า เพื่อรับรองนายก รองนายก รัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เป็นการคุ้มค่าหรือไม่? เพราะหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ต่อไปในอนาคตข้างหน้า ประเทศไทยคงไม่เหลือป่าไม้ไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน

...วัฒนรักษ์ กล่าวต่อว่า จากผลสำรวจสภาพพื้นที่ป่าของ กรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ของไทย เหลือเพียงแค่ 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.57  ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ หากนำข้อมูลในอดีตมาเปรียบเทียบจะพบว่า ในปี 2516 พบพื้นที่ป่าจำนวน 138 ล้านไร่ โดยพิจารณาดูจากค่าเฉลี่ยในแต่ละปีแล้วจะพบว่าประเทศไทยได้สูญเสียพื้นที่ป่าปีละเกือบ 1 ล้านไร่ ซึ่งอัตราส่วนที่องค์การสหประชาชาติตั้งไว้คือทุกประเทศควรมีพื้นที่ป่าไม้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ กล่าวได้ว่าประเทศไทยอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตราฐานสากลมาก และในปัจจุบันพบว่ามีป่าเสื่อมโทรมจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดการขาดความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์วิทยา อันเป็นสาเหตุให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวน ภัยแล้ง รวมไปถึงน้ำท่วม ในหลายพื้นที่ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรหันมาใส่ใจกับวิกฤตการณ์ป่าไม้ของไทย โดยช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพื่อทำเมืองให้เป็นป่า ไม่ใช้ทำป่าให้เป็นเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น