วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“ชุมสาย” สอนประยุทธ์แสดงภาวะผู้นำ ไฟเขียวนานาชาติสังเกตการณ์เลือกตั้ง


นายชุมสาย  ศรียาภัย คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย  เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาล คสช. มีความเห็นว่า ไม่ควรให้ชาวต่างชาติซึ่งอยู่นอกประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้งในประเทศไทย นั้น อยากแจ้งให้นายดอนฯ ทราบ ดังนี้

ประการแรก ประชาคมโลกเขามีกฎเกณฑ์กติกาอันเป็นสากลที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่ถือว่าทุกประเทศต่างมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อกัน มีการให้ความร่วมมือ และเป็นหุ้นส่วนกันในด้านต่างๆ การจัดระเบียบจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถยืนโดดเดี่ยวเพียงลำพังในโลกนี้ได้ จึงต้องรักษามิตรภาพ ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีต่อกันไว้

ประการที่สอง เราปฏิเสธไม่ได้ว่า การเมืองการปกครองของทุกประเทศมีผลโดยตรงต่อความเป็นไปทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน และสิทธิประโยชน์ของกันและกันในกรอบความตกลงในลักษณะต่างๆ  จึงเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่มิตรประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ  จะขอเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งในไทย ซึ่งพวกเขาทราบดีอยู่แล้วว่านับแต่วันที่   22 ..57  ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ และหากการเลือกตั้งที่จะมีไม่โปร่งใส หรือมีการโกงกันย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งพวกเขาอาจได้รับผลกระทบในทางใดๆด้วยได้

นายชุมสาย กล่าวอีกว่า เหตุผลประการที่สามคือไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกของสหประชาชาติและเป็นภาคีสมาชิกของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ  ICCPR   ซึ่งมีการกล่าวถึงพันธกรณีของรัฐสมาชิกด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมืองระหว่างกันจึงควรเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่อยู่นอกประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์เลือตั้งในไทยได้ ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจในการจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใส

ประการที่สี่ ตาม รธน. 60 มาตรา 66  ยังได้บัญญัติว่า  รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ จึงเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ มีความสำคัญเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศที่อยากจะออกจากวิกฤติ นายดอนฯ จึงควรเปิดกว้างอนุญาตให้ชาวต่างชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งได้อย่างเสรี การไปปิดกั้นอาจกระทบต่อเครดิตและความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตานานาชาติ ซึ่งอาจถูกพิจารณาระงับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ มีผลทำให้ประเทศชาติถอยหลัง ประชาชนสูญเสียโอกาส

นายชุมสาย กล่าวต่ออีกว่า ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขอถามถึง นายดอนฯ ว่า ท่านมีความกังวลในเรื่องอะไร กลัวชาวต่างชาติและองค์กรระหว่างประเทศที่เขาจะเข้ามาได้รู้ ได้เห็น หรือได้ยินอะไร ซึ่งถ้าหากการจัดการเลือกตั้งทำโดยความสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีอะไรที่ต้องกลัว และที่สำคัญขอเรียกร้องให้ พล..ประยุทธ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนายดอนฯ โดยตรง แสดงความกล้าหาญและกล้าตัดสินใจว่าจะให้ตัวแทนต่างชาติเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งในประเทศไทยได้หรือไม่ เพราะ กกต.ต้องฟังคำสั่งของท่านอยู่แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น