วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

"เพื่อไทย" แนะรัฐแก้ปัญหาสารเคมีปนเปื้อนสินค้าเกษตร

"ชวลิต" ช็อค อึ้ง ตะลึง ผลการสุ่มตรวจ ผัก ผลไม้ นำเข้าจากต่างประเทศ พบสารเคมีปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน 13 ใน 15 ตัวอย่าง จี้รัฐบาลแก้ปัญหาโดยเร็ว


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า
       
จากการที่ กมธ.ได้ไปศึกษาดูงานที่ด่านชายแดน ซึ่งเป็นต้นทางของการนำเข้าสินค้าผัก ผลไม้ และที่ปลายทางคือตลาด  ซึ่งมีการกระจายสินค้าแบบครบวงจรจากต้นทางถึงปลายทาง
   
ในการนี้ กมธ.ได้ทำการสุ่มตัวอย่างผัก ผลไม้ ที่ตลาดปลายทาง ไปตรวจยังห้องแล็บต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานพบว่า ผัก ผลไม้ ที่ส่งไปตรวจสอบ จำนวน 30 ตัวอย่าง ขณะนี้ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบกลับมา 15 ตัวอย่าง โดยพบว่า 13 ใน 15 ตัวอย่าง มีสารเคมีปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ องุ่น 9 ตัวอย่าง ลูกพลับ 1 ตัวอย่าง  แอปเปิ้ล 1 ตัวอย่าง คะน้าฮ่องกง 1 ตัวอย่าง บร็อคเคอรี่ 1 ตัวอย่าง จากข้อมูลการสุ่มตรวจสอบดังกล่าว เห็นได้ว่าคนไทยเราไม่ปลอดภัยแล้ว และน่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคง เพราะกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังนี้
 
1. รัฐบาลควรตรวจสอบซ้ำผัก ผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย
   
2. รัฐบาลควรจัดตั้งห้องแล็บ หรือหามาตรการใดในการสุ่มตรวจสอบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย
           
3. รัฐบาลควรเจรจากับประเทศต้นทางให้รัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลท้องถิ่น ออกใบรับรองสินค้าว่าได้มาตรฐานความปลอดภัย
 
4. ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  รัฐบาลควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผัก ผลไม้
ปลอดภัย ไปจนถึงขั้นเกษตรอินทรีย์ป้อนประชาชนของเราเองได้
   
หวังว่าคงได้รับคำตอบจากรัฐบาลที่จะแถลงข่าวสร้างความมั่นใจกับประชาชนในการบริโภคผัก ผลไม้ ทั้งนำเข้า และผลิตเองในประเทศ ที่ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น