วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"ทวี" อัดรัฐใช้อำนาจมิชอบ-ข้าราชการฟ้องแต่งตั้งโยกย้ายนับหมื่นคดี

“ทวี สอดส่อง” ส.ส.ประชาชาติ ระบุรัฐบาลใช้อำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย พบข้าราชการฟ้องเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายเป็นหมื่นคดี

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้อภิปรายรับทราบรายงานขอฃศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองประจำปี 2562 

พันตำรวจเอก ทวี กล่าวว่า ประเทศไทยได้เปลี่ยนจากระบบศาลเดี่ยวเป็นศาลคู่ 3 ศาล หลังจากรัฐธรรมนูญปี 2540 ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ศาลปกครองมีแค่ 2 มาตรา คือมาตรา 197 และ 198 แต่ในสองมาตรานี้ได้เปลี่ยนหลักการการบริหารประเทศ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราจะมีอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ อำนาจบริหารเรามองว่าองค์กรอิสระหรือองค์กรรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นอำนาจบริหาร ที่ศาลปกครองพิจารณาคดีได้แม้แต่รัฐสภาที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ถูกฟ้องที่ศาลปกครอง แต่ปัจจุบันองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ60 ศาลปกครองไม่สามารถพิจารณาได้เพราะรัฐธรรมนูญปี 2560 บัญญัติห้ามศาลปกครองไว้ เป็นการเปลี่ยนหลักการประชาธิปไตย ทำให้องค์กรอิสระ เช่น กกต., ป.ป.ช. หรือองก์กรอัยการหากไม่สามารถมาที่ศาลปกครองได้ อ้างว่าใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญที่แปลกมาก ซึ่งต่างกับรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่องค์กรเหล่านี้ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยศาลปกครอง ในสมัยนี้จำเป็นต้องพึ่งศาลยุติธรรม ซึ่งไม่สามารถทำได้เพราะจะมีกระบวนการที่ยุ่งยาก และมีกฏหมายระเบียบภายในที่อาจทำไม่ได้เป็นคำถามที่คลางแคลงใจต่อประชาชนว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ60 ไม่สามารถตรวจสอบได้

พันตำรวจเอก ทวี กล่าวว่า เห็นใจศาลปกครองที่ยังมีคนไม่เข้าใจเนื่องจากที่ 2 ศาล (ศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด) ขณะที่ศาลยุติธรรมมี 3 ศาล (ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา) ขนาดสภาผู้แทนยังไม่เข้าใจ เพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการร่างพระราชบัญญัติ กสทช.ไปกำหนดคุณสมบัติบุคคลที่จะเป็น กสทช. ไปเอาตุลาการศาลปกครองระดับรองอธิบดี เท่ากับรองอธิบดีอัยการ หนือเท่ากับรองอธิบดีศาลยุติธรรม ทั้งที่บุคคลต่างๆเหล่าเทียบกับตุลาการศาลปกครองระดับเพิ่งบรรจุใหม่ เช่นผู้สมัครเข้าเป็นตุลาการศาลปกครองต้องเป็นหัวหน้าศาลยุติธรรมอย่างน้อยถึงสามปีถึงจะสมัครเป็นตุลาการชั้นต้นได้ หากมองความยุติธรรมก็ควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เท่ากัน บทบาทของศาลปกครองเป็นประโยชน์อย่างสูงยิ่งต่อรัฐสภา เพราะหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาคือมีหน้าที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติอีกส่วนหนึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานรัฐบาล ซึ่งการบริหารงานของรัฐบาลคือการใช้อำนาจรัฐ การที่ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ไปฟ้องศาลปกครองเป็นสิ่งสะท้อนรัฐใช้อำนาจไม่ถูกต้อง หรือการกระทำของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตึงได้ฟ้องต่อศาลปกครองเป็นที่พึ่ง ซึ่งวันนี้ศาลปกครองมีคดีที่ยังค้างอยู่เป็นหมื่นคดี การที่มีตุลาการ 267 คน แต่ปริมาณคดีมากนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าความล่าช้า ซึ่งความล่าช้าถือว่าไม่ใช่ความยุติธรรม

พันตำรวจเอก ทวี ได้แนะนำว่าการนำเสนอรายงานในครั้งต่อไป ให้รายงานข้อมูลพร้อมนำผลของคดีมารายงานด้วย เช่นคดีบริหารงานบุคคล คดีวินัย ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แต่งตั้งโยกย้ายหรือทางวินัยพบว่ามีการฟ้องร้องเป็นหมื่นคดี แสดงถึงความล้มเหลวของรัฐบาลได้ ปัจจุบันที่ปล่อยให้ข้าราชการมาฟ้อง มองว่าน่าจะเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการจึงฟ้องคดีกับศาลปกครอง

พันตำรวจเอก ทวี กล่าวทิ้งท้ายว่า เห็นด้วยกับการรับตุลาการศาลปกครองเพิ่มขึ้น จะต้องมีกระบวนการคัดเลือกผู้มีความรู้ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นตุลาการ มิเช่นนั้นการมีกฎหมายที่เป็นธรรม แต่ผู้ใช้กฎหมายและตุลาการไม่ยุติธรรม จะทำให้มีความล้มเหลวมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น