วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

“เพื่อไทย” หนุนเยาวชนรุ่นใหม่ยึดหลักประชาธิปไตย


เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน 2560) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ระบุว่า "เยาวชนในยุคปัจจุบัน ซึ่งองค์การสหประชาชาติ หมายถึง คนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในยุคสังคมฐานความรู้ และส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษา สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้โดยการทุ่มเทโอกาสและเวลาในการศึกษาโดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและจำเป็นยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ซึ่งกำลังเติบโตเป็นเยาวชนในรุ่นต่อๆไป ซึ่งเมื่อเยาวชนส่วนหนึ่งเริ่มเข้าทำงานในภาคส่วนต่างๆ เยาวชนเหล่านี้เกิดในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปมาก จึงสามารถใช้ เรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี เป็นบุคลากรที่มีค่าของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญยิ่งก็คือเรื่องประชาธิปไตยและคุณธรรม หากเยาวชนรุ่นนี้ได้รับการอบรมบ่มเพาะที่ถูกต้อง ก็จะยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย ความสุจริต การถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งเมื่อคนรุ่นใหม่มีอุดมการณ์เช่นนี้ก็จะเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมและรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและในการพัฒนาประเทศต่อไปอีกยาวนาน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น