วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

"วิชาญ" แนะ รัฐบาลตรวจสอบ ร่าง พ.ร.บ.กทม.อีกครั้ง ชี้ ประชาชนต้องการมี ส.ข.


#TV24 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 กันยายน 2561 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เผยว่า ตามที่นายวิษณุ เครืองาม ได้ให้ข่าว และ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ ซึ่ง 1 ในนั้นเป็นร่าง พ.ร.บ.กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่าในกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในส่วนของสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายความว่า ยังคงมี ส.ข.อยู่เช่นเดิมนั้น อยากให้กลับไปดูร่างของกฤษฎีกาให้ชัดกว่านี้ เพราะในมาตรา 25 วรรค 2 ระบุไว้ชัดเจนว่า "ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ มิให้นํามาตรา 71 ถึงมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาใช้บังคับ" ซึ่งมาตราดังกล่าว เป็นเรื่องของ ส.ข.ทั้งหมด จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงถือเป็นการยกเลิกการมีสภาเขตและสมาชิกสภาเขตไปโดยปริยาย การที่โฆษกรัฐบาลชี้แจงแบบนี้เป็นการสร้างความสับสนให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่ยังคาดหวังว่าจะมีตัวแทนประชาชนในระดับ ส.ข.อยู่ จึงขอให้นายวิษณุ เครืองาม และ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ตรวจสอบร่างกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น