วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

สภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ '63


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (วันที่ 11 มกราคม 2563) ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 55 มาตรา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยังคงทำหน้าที่ในสภาฯ อย่างต่อเนื่องในการสงวนคำแปรญัตติอภิปรายข้อแนะนำและโต้แย้งในมาตราต่างๆ ของ พ.ร.บ.งบประมาณฯ แม้จะเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยเมื่ออภิปรายเสร็จสิ้นจะเป็นการลงมติว่าจะโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ว่าที่ประชุมสภาฯ จะผ่านร่างดังกล่าวหรือไม่นั้น ล่าสุด สมาชิกในที่ประชุมลงมติโหวต ผู้เข้าประชุม 450 คน ผลการลงมติ เห็นด้วย 253 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ต่อมาเป็นลงมติอีกครั้งว่าเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่? ซึ่งผลออกมาคือเห็นชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น