วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

“เรืองไกร” ร้องนายกฯ สอบที่มาไวรัสระบาดจากเวทีมวย


นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา แจ้งว่าจากข่าวเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่ระบุว่าการชกมวยที่สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงนายสนามมวยเวทีลุมพินี เพื่อแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามมติครม. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ให้ทราบก่อนถึงวันชกมวยแล้ว

นายเรืองไกรกล่าวว่า จากข่าวและหนังสือดังกล่าวเมื่อตรวจสอบกับเว็บไซต์ครม. พบข้อสั่งการตามมติครม.ดังกล่าว ซึ่งน่าจะเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ข้อ 1.7 ที่ระบุว่า

“1.7 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่นการแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ให้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโลกเป็นสำคัญ”

จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ควรมีผลบังคับไปถึงสนามมวยเวทีลุมพินีด้วย เพราะเป็นของกองทัพบกและมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานอำนวยการสนามมวยเวทีลุมพินี

นายเรืองไกรกล่าวต่อว่า การไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดจาก COVID-19 เกิดขึ้นตามมาอีกจำนวนมาก กรณีนี้จึงต้องส่งหนังสือทาง EMS ให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบต่อไปว่า ในการจัดชกมวยที่สนามมวยเวทีลุมพินีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แพร่ระบาดตามมาอย่างมากนั้น มีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดจงใจฝ่าฝืนข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตามหนังสือด่วนที่สุด ที่นร 0505/ว 86 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ข้อ 1.7 หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น