วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

“วัฒนา” ติงร่างฯรธน. เน้นควบคุมรัฐบาล-ประชาชน


นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์ และแกนนำพรรคเพื่อไทย เผยแพร่ ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

คำชี้แจงแบบขี้เรื้อน

ผมติดตามการประชุมชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทำโดยนายมีชัยและคณะ ซึ่งผมเรียกว่า "ฉบับขี้เรื้อน" ในประเด็นการเพิ่มอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งนายมีชัยชี้แจงว่า มีเรื่องเดียวที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญก่อนๆ คือการวินิจฉัยความประพฤติที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอิสระ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ ส.ส. ส.ว. หรือรัฐมนตรี

การแบ่งแยกอำนาจ (separation of power) เป็นหัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม เพื่อเป็นหลักประกันว่าอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทย จะถูกใช้อย่างมีดุลยภาพบนหลักนิติธรรม หลักการที่สำคัญคือฝ่ายบริหารจะต้องมีความเป็นอิสระ บริหารราชการแผ่นดินภายใต้การควบคุมของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง อันเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชน โดยมีองค์กรอิสระเช่น ป.ป.ช. หรือ สตง. ทำหน้าที่ตรวจสอบ (inspection) การใช้อำนาจรัฐ แต่รัฐธรรมนูญฉบับขี้เรื้อนกลับเอาอำนาจการควบคุมรัฐบาล ไปมอบให้องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่ กรธ จะไปเขียนขึ้นเองในภายหลัง และมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นเครื่องมือในการควบคุมตัวแทนของประชาชน

ตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 215 วรรคสอง บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำหนดขึ้นและประกาศใช้บังคับแล้ว ใช้บังคับแก่ ส.ส. ส.ว. และ คณะรัฐมนตรีด้วย เท่ากับให้องค์กรอิสระกำหนดกฏเกณฑ์ควบคุมฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากประชาชน หาก ส.ส. ส.ว. หรือ รัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืน จะถูกเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 231 (1) หากศาลรับเรื่องไว้พิจารณา ผู้ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย หากศาลวินิจฉัยว่ามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาต้องพ้นจากตำแหน่งโดยผู้เป็น ส.ส. สมาชิกภาพสิ้นสุดตามมาตรา 95 (10) ส่วนรัฐมนตรีจะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 155 (5) ดังนั้น คำแถลงของนายมีชัยที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรอิสระ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ ส.ส. ส.ว. หรือรัฐมนตรี จึงเป็นการโกหกประชาชนอย่างน่าละอาย

คสช บรรจงเลือกมาร่างรัฐธรรมนูญให้คนไทยใช้ ยังไม่เข็ดกันอีกหรือครับ

วัฒนา เมืองสุข
5 กุมภาพันธ์ 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น