วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

"นพดล" แนะรัฐสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย-ปรองดองจะสำเร็จหากทุกฝ่ายมีส่วนร่วม


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สังคมเริ่มพูดและอยากเห็นการปรองดอง แม้ว่าความเห็นยังหลากหลายว่าปรองดองคืออะไร และต้องดำเนินการเรื่องใดก่อนหลัง ตนเห็นว่ากระบวนการปรองดองมีมากกว่าการให้นักการเมืองมาเซ็น MOU เพราะมีหลายเรื่องสำคัญที่ต้องทำ เริ่มตั้งแต่

1. การสร้างความสมานฉันท์ ลดความเกลียดชังระหว่างกลุ่มต่างๆ เช่น หลีกเลี่ยงวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง หรือ Hate Speech ซึ่งเพิ่มมากขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ การเคารพสิทธิและความเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่น ซึ่งจะสำเร็จได้ต้องปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ต่อเนื่อง แม้ยากแต่ควรทำ

2. การสร้างวัฒนธรรมและกลไกระงับความขัดแย้งภายใต้หลักนิติธรรม คือการทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์และการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียม

3. การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น จะทำอย่างไรให้นักการเมืองเคารพการตัดสินใจของประชาชน ให้โอกาสรัฐบาลบริหารประเทศ  การเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมืองของประชาชน และเสรีภาพของสื่อมวลชน เป็นต้น

การสร้างความปรองดองจะสำเร็จได้ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย กรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นควรรับฟังความเห็นให้มากและสามารถไปพิจารณารายงานและผลการศึกษาเรื่องการปรองดองของคณะกรรมการหลายชุดในอดีต นอกจากนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเปิดใจรับฟังฝ่ายต่างๆ อย่าพึ่งถือข้อสรุปของตนเองมาจากบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น