วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

"เรืองไกร" ร้อง "กกต." สอบ 36 "สนช." เข้าชื่อแก้ไข "พ.ร.ป.กกต." ขัดรัฐธรรมนูญ


#TV24 ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า ตามที่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มหนึ่งจํานวน 36 คน เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีความใน มาตรา 9 เพื่อยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ กกต. ได้คัดเลือกและประกาศผลไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่าง สนช. เปิดการรับฟังความคิดเห็นนั้น

นายเรืองไกร กล่าวว่า "กรณีความในมาตรา 9 ดังกล่าว มีเนื้อความเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเจาะจงที่อาจขัดมาตรา 26 วรรคสอง และอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา 185 (1) ตามมาอีกด้วย"

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า "เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 (1) เป็นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ สนช. ใช้ สถานะไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจําของ ข้าราชการ หากใครกระทําการฝ่าฝืนมาตรานี้ก็อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ต้องพ้นจาก ตําแหน่งตามมาตรา 101 (7)"

ทั้งนี้ ความในร่างแก้ไขเพิ่มเติม พรป. กกต. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 9 ระบุไว้ว่า "บรรดา การดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกและการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันสิ้นผลไปนับแต่วันที่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ"

แต่รัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า "กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับ เป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง"

นายเรืองไกร กล่าวตามมาว่า "ตามร่างฯ มาตรา 9 ที่จะใช้บังคับแก่กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นการเจาะจงนั้น จึงอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคสอง และอาจมีลักษณะเข้าข่ายตามความในมาตรา 185 (1) ที่ กกต. สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้"

นายเรืองไกร กล่าวสรุปว่า "ด้วยเหตุนี้ตนจึงได้มายื่นหนังสือให้ กกต. ใช้อ่านาจตามมาตรา 82 วรรคสี่ พิจารณาตรวจสอบเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น