วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

“ชวลิต” ชี้ โครงการสร้างโรงพัก ทุจริตชัดเจน ซัด ปปช. อย่าหลงประเด็น


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในฐานะที่เป็น กรรมาธิการวิสามัญ(งปม.)พิจารณาโครงการก่อสร้าง 396 โรงพัก และติดตามการตรวจสอบการทุจริตโครงการฯ ด้วยผู้หนึ่ง ขอเล่าบรรยากาศกาารพิจารณาเห็นชอบงบประมาณโครงการฯ โดยสรุป ดังนี้

1. กมธ.งปม.ทุกพรรคการเมือง ให้ความเห็นชอบการขอ งปม. โครงการนี้จาก สตช. ด้วยความเห็นใจข้าราชการตำรวจที่ต้องทำงานในโรงพักที่มีสภาพเก่าแก่ เสื่อมโทรม มีอายุการใช้งานกว่า 30 ปีขึ้นไป ทั้งเห็นใจประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการที่มีสภาพแออัดยัดเยียด ฯลฯ

2. กมธ.งปม.ในฝ่าย ปชป.บางท่านอภิปรายให้ความเห็นว่า เพื่อความสะดวก รวดเร็วที่ข้าราชการตำรวจจะได้โรงพักใหม่เป็นสถานที่ทำงาน ควรกระจายการประมูลงานไปยังภาค หรือจังหวัด ซึ่งนอกจากจะรวดเร็วแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่มีโอกาสได้ทำงาน อันเป็นการกระจายทางด้านเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค โดยเห็นว่าไม่ควรรวมศูนย์การประมูลไว้ที่ส่วนกลาง สัญญาเดียว ซึ่งนอกจากสุ่มเสี่ยงต่อการทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามเวลาในสัญญา ยังไม่เป็นการกระจายทางด้านเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคซึ่งเป็นนโยบายของทุกพรรคการเมือง

กมธ.งปม.ทุกท่านรวมทั้งตัวผม ต่างอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบกับ งปม.โครงการฯ และเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ไม่ให้รวมการประมูลงานไว้ที่ส่วนกลางเป็นสัญญาเดียว และให้ สตช.กับสำนักงบประมาณไปดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสังเกตของ กมธ.งปม.ต่อไป

ที่กล่าวข้างต้นนั้น คือ ความเป็นมาของโครงการฯ , งปม. และแนวทางการประมูลงาน ส่วนภายหลังจะมีการไปปรับเปลี่ยนที่ไม่ตรงกับข้อสังเกตของ กมธ.งปม.อย่างไร หรือไม่ หรือดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือไม่ เป็นเรื่องของ ปปช.ซึ่งเป็นองค์กรในการตรวจสอบจะต้องค้นหาความจริงจากพยาน หลักฐาน ที่ปรากฎอยู่ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ป้องกันตนเองด้วยพยาน หลักฐานเช่นกัน เพียงแต่ว่า ฝ่ายใดจะมีน้ำหนัก น่าเชื่อถือมากกว่ากัน

นายชวลิต กล่าวในที่สุดว่า ไม่อยากให้ ปปช. และสังคมหลงประเด็นการตรวจสอบการทุจริต เพราะโครงการก่อสร้างโรงพัก 396 แห่ง วิญญูชนทั่วไปก็น่าจะเห็นแล้วว่า โครงการนี้มีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอน หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ประชาชนและข้าราชการตำรวจเห็นตำตา คือ ภาพการก่อสร้างโรงพักที่ไม่เสร็จตามสัญญา มีแต่คาน และเสาโด่เด่ เป็นอนุสาวรีย์แห่งความ อัปยศประจานการประมูลโครงการฯ นี้อยู่ ซึ่งไม่น่าจะยากเกินกำลัง ปปช. ในการตรวจสอบหาผู้กระทำการทุจริต ถ้าจะเอาจริง ไม่สองมาตรฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น